ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟ. ᱦᱩᱞ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱑᱕.᱘.᱑᱙᱔᱗ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱡᱡᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱚᱜ ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱡᱡᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱭᱯᱟᱞ ᱥᱤᱝ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱮᱯᱨᱟᱲ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱟᱹᱭᱠᱚᱞᱟ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱭᱯᱟᱞ ᱥᱤᱝ ᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟ. ᱑.᱑.᱑᱙᱔᱘ ᱦᱤᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱭᱤᱡ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱡᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚᱴᱚᱠ ᱛᱮ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱥᱩᱶᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮᱡ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱦᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱡᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱫᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱱᱤᱯᱥᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱞᱤ ᱵᱟᱹᱨᱩᱫᱽ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱵᱮᱰᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ , ᱢᱮᱱ ᱢᱮ ᱠᱟᱥᱠᱚᱢ ᱪᱟᱥ, ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮᱧ, ᱵᱟᱹᱫᱽ, ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ, ᱟᱦᱟᱨ, ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱴᱞᱢᱮᱸᱴ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱞᱚᱴ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱵᱩᱨᱩ, ᱛᱟᱢᱥᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱛᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ, ᱯᱟᱹᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱧᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱵᱟᱫᱷᱤᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱧᱩᱧᱩ ᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱞᱚᱜ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ, ᱵᱮᱥ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱷᱤᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱷᱟᱹᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱮ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ, ᱞᱟᱲᱠᱟ, ᱢᱩᱰᱟᱹ, ᱢᱟᱦᱞᱮ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱩᱞᱤᱴᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱹᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱡᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱨᱚᱛᱟᱯ ᱪᱚᱸᱫᱽᱨᱚ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱨᱮᱵᱷᱮᱱᱥᱟ A.D.B. Medical college ᱢᱚᱭᱩᱨᱠᱷᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱳᱰᱤᱥᱟᱹᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱫᱚᱦᱚ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱾ ᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱡᱟ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱜᱩᱸᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱟᱹ ᱔.᱔.᱑᱙᱔᱙ ᱦᱤᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱛᱠᱤᱰᱤ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱥᱤᱠᱲᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱞᱟᱞ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱷᱟᱹᱥᱤᱨᱟᱢ ᱥᱟᱺᱰᱤᱞ, ᱵᱟᱰᱷᱟ ᱵᱮᱥᱨᱟ, ᱞᱟᱞ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱩᱰᱩᱜ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹ ᱖.᱒.᱑᱙᱔᱙ ᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱛᱮ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱢᱤᱜᱩᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱟᱹᱛᱩ- ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱚᱸᱫᱽ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱜᱩᱲᱢᱟᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱱᱤᱯᱥᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ , ᱴᱟᱢᱟᱠ, ᱥᱟᱠᱣᱟ, ᱵᱟᱡᱽ ᱵᱟᱡᱽᱱᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱧᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱟᱞᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱚᱨᱟᱫᱚᱜ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱩᱨᱩᱫ ᱵᱩᱨᱩᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱮᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱡᱽ ᱵᱟᱡᱽ ᱡᱤᱲᱤᱫ ᱡᱤᱲᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱠᱷ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱩᱱᱰᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱦᱚᱞᱟᱫᱽ ᱢᱟᱦᱛᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱩᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱨᱥᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ, ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱫᱟᱠᱟ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱥᱤᱢ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱳᱲᱳ ᱵᱟᱺᱫᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱚᱜᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱮᱨᱟ ᱥᱩᱢᱟᱹᱫᱽ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱩᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱤ ᱚᱢᱚᱨ ᱥᱤᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ S.D.O. ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱩᱨᱚᱡᱽ ᱢᱚᱬᱤ ᱢᱚᱦᱟᱱᱛᱤ ᱡᱟᱢᱟᱫᱟᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱚᱞ ᱟ.ᱰᱤᱡ ᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱵᱚᱥᱛᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱜᱟᱹᱞᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱤᱡ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱩᱞᱤ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱩᱰᱟᱹᱣᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱮᱥᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱯᱩᱱ (24) ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱩᱭ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱧᱪᱤ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭ ᱵᱮᱥ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱧᱪᱤ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱨᱯᱟᱫᱟ, ᱨᱟᱭᱨᱚᱢᱯᱩᱨ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱷᱟᱹᱭ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱩᱦᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱞ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱛᱨᱮ ᱜᱩᱰᱤ ᱛᱟᱥᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱦᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱞ ᱮ ᱢᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱚᱜ ᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱞ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱮᱵᱮᱱᱟ ᱾

ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱞᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱕᱒ ᱨᱮ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱞᱟ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱵᱽ ᱞᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱸᱜᱽᱨᱮᱥ ᱯᱟᱴᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱞᱚᱠᱥᱟᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱠᱟᱰᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱾

ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱱᱰᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱨᱟᱢ ᱦᱮᱸᱵᱽᱨᱚᱢ ᱮᱢ. ᱯᱤ. ᱨᱮᱭ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱢ. ᱮᱞ. ᱮ. ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱵᱟᱹᱡᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ (58) ᱫᱚᱯᱷᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱴᱷᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾