ᱞᱤ ᱠᱤᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Li Qin
Li Qin from "China Film Week in Tokyo 2019" at Opening Ceremony of the Tokyo International Film Festival 2019
ᱢᱩᱬ ᱧᱩᱛᱩᱢ李沁
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱗, ᱑᱙᱙᱐ (1990-09-27) (᱓᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
Kunshan, Jiangsu, ᱪᱤᱱ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢSweet Li
ᱠᱟᱹᱢᱤActress
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ2008-present
ᱮᱡᱮᱸᱴLi Qin Studio
Musical career
ᱡᱮᱱᱨᱮᱥMandapop

ᱞᱤ ᱠᱤᱱ (ᱪᱤᱱᱤ: 李沁; ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ: ᱞᱤ ᱠᱤᱱ, ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱒᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱙᱐) ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱣᱤᱴᱤ ᱞᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ [᱑][᱒] ᱞᱤ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱰᱨᱤᱢ ᱚᱯᱷ ᱨᱮᱰ ᱢᱮᱸᱥᱟᱱ(᱒᱐᱑᱐), ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱭᱩᱸᱰᱤᱝ ᱚᱯᱷ ᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ (᱒᱐᱑᱑), ᱣᱦᱟᱭᱤᱴ ᱰᱤᱭᱟᱨ ᱯᱞᱮᱱ (᱒᱐᱑᱗), ᱯᱨᱤᱸᱥᱮᱥ ᱮᱡᱮᱸᱴᱥ (᱒᱐᱑᱗), ᱡᱚᱭ ᱚᱯᱷ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ (᱒᱐᱑᱙), ᱡᱮᱰ ᱰᱟᱭᱱᱮᱥᱴᱤ (᱒᱐᱑᱙) ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱨᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱟ ᱠᱮᱯᱴᱚᱱ (᱒᱐᱑᱙), ᱫᱟ ᱥᱟᱸᱜ ᱚᱯᱷ ᱜᱽᱞᱚᱨᱤ (᱒᱐᱒᱐), ᱫᱟ ᱣᱩᱞᱯᱷ (᱒᱐᱒᱐), ᱣᱟᱨᱢ ᱦᱟᱜ (᱒᱐᱒᱐), ᱢᱟᱭᱤ ᱰᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱱ (᱒᱐᱒᱑), ᱟᱨ ᱴᱤᱭᱟᱨᱥ ᱤᱱ ᱦᱮᱣᱟᱱ (᱒᱐᱒᱑)᱾

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱡᱤᱭᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱤ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱒᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱙᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱤᱟᱸᱜᱟᱥᱩ ᱯᱨᱟᱸᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱥᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱜᱮᱸᱪ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱭ᱾ ᱑᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱤ ᱥᱤᱯᱟᱭᱤ ᱥᱮᱸᱴᱨᱚᱞ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱤᱱᱤ Traditional ᱚᱯᱮᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ᱾[᱓] ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱐᱘ ᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱭᱤ ᱛᱷᱤᱮᱴᱚᱨ ᱮᱠᱮᱰᱢᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱤᱱᱤ ᱚᱯᱮᱨᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱨᱮᱡᱩᱮᱴ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱫᱮᱫᱟᱭ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱩᱸᱠᱩ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ [᱔]

ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱐–᱒᱐᱑᱖: Debut and rising popularity[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱤ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱒᱐᱑᱐ ᱨᱮ ᱠᱟᱣᱚ ᱡᱩᱮᱠᱣᱤᱱ (Cao Xueqin) ᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱩᱯᱟᱱᱭᱟᱥ ᱟᱫᱷᱟᱨᱤᱛ ᱴᱮᱞᱤᱵᱤᱡᱚᱱ ᱥᱮᱨᱤᱡ ᱫᱟ ᱰᱨᱤᱢ ᱚᱯᱷ ᱨᱮᱰ ᱢᱮᱸᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱩ ᱵᱟᱳᱪᱟᱭᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱞ ᱮᱠᱴᱤᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱨᱟᱫᱟᱨᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱤᱣᱤᱮᱥ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱥᱟᱢᱟᱨᱚᱦ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱑᱑ ᱨᱮ, ᱞᱤ ᱣᱟᱸᱜᱽ ᱠᱮᱦᱩᱭᱤ (Yang Kaihui) ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱭᱩᱸᱰᱤᱝ ᱚᱯᱷ ᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱮ ᱰᱮᱵᱭᱩ (debut) ᱠᱮᱫᱟ᱾[᱕] ᱓᱑ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ (31st Hundred Flowers Awards) ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱮᱥ (Best Newcomer Award) ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱛᱮ ᱱᱚᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ᱾ [᱖][᱗] ᱑᱙᱒᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱦᱲᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱸᱜᱽ ᱠᱟᱦᱩᱭᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝ (patriotic tribute) ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱒᱐᱑᱒ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤ ᱟᱜ ᱨᱚᱢᱟᱸᱴᱤᱠ ᱢᱮᱞᱚᱰᱨᱟᱢᱟ ᱴᱮᱞᱤᱵᱤᱡᱚᱱ ᱥᱮᱨᱤᱡ ᱫᱟ ᱣᱚᱪᱯᱷᱩᱞ ᱥᱠᱟᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ, (9th Sino-US Film Festival) ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱢ ᱥᱟᱢᱟᱨᱚᱦ ᱦᱩᱭᱞᱮᱱ ᱜᱚᱞᱰ ᱮᱸᱡᱮᱞ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱒᱐᱑᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤ ᱟᱜ ᱨᱚᱢᱟᱸᱴᱤᱠ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱭᱱᱤᱧ ᱰᱮᱡᱽ ᱫᱟ ᱨᱤᱴᱚᱨᱱ ᱚᱯᱷ ᱮ ᱯᱨᱤᱸᱥᱮᱥ ᱨᱮ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ [᱘][᱙] ᱒᱐᱑᱔ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤ ᱨᱚᱢᱟᱸᱥ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱭᱤ ᱞᱟᱵ ᱭᱩ ᱨᱮ ᱨᱚᱞ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ, ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱣᱟᱨᱰ ᱨᱮ ᱢᱚᱥᱴ ᱯᱨᱚᱢᱤᱥᱤᱸᱜ ᱮᱠᱴᱨᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ᱾

ᱯᱷᱤᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱤᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱨᱢᱟ English title Chinese title ᱨᱚᱞ ᱴᱚᱴᱥ/Ref.
᱒᱐᱑᱑ Mr. and Mrs. Incredible 神奇侠侣 Lan Fenghuang [᱑᱐]
Distressed Thief 落难神偷 Li Manzhen [᱑᱑]
The Founding of a Party 建党伟业 Yang Kaihui
Guo Mingyi 郭明义 Guo Ruixue ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Closing </ref> missing for <ref> tag
᱒᱐᱑᱓ Amazing 神奇 Xiao Ke [᱑᱒]
᱒᱐᱑᱙ Never Gone 致青春·原来你还在这里 Meng Xue [᱑᱓]
Love O2O 微微一笑很倾城 Meng Yiran [᱑᱔]
᱒᱐᱑᱗ The Founding of an Army 建军大业 Yang Kaihui
2019 Jade Dynasty 诛仙 Lu Xueqi
The Captain 中国机长 Zhou Yawen
The World Stands Still for a Second 全世界静止的那一秒 Short film[᱑᱕]
2020 First Shot 第一枪 Short film[᱑᱖]
Warm Hug 温暖的抱抱 Song Wennuan
TBA The Perfect Blue 她杀 Wu Guan [᱑᱗]

ᱴᱮᱞᱤᱵᱤᱡᱚᱱ ᱥᱮᱨᱤᱡ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱨᱢᱟ English title Chinese title ᱨᱚᱞ Network Notes/Ref.
᱒᱐᱑᱐ The Dream of Red Mansions 红楼梦 Xue Baochai (young) QTV
᱒᱐᱑᱑ China in 1921 中国1921 Yang Kaihui CCTV
General's Dairy 将军日记 Xiao Li [᱑᱘]
᱒᱐᱑᱒ Mother's Scheme 娘心计 Jin Puhe (young) Dongnan TV [᱑᱙]
ᱫᱟ ᱣᱟᱪᱯᱷᱩᱞᱤ ᱥᱠᱟᱭ 守望的天空 Pu Tao Hunan TV
᱒᱐᱑᱓ Shining Days 璀璨人生 Yu Fei Dragon TV
ᱫᱟ ᱨᱤᱴᱚᱨᱱ ᱚᱯᱷ ᱯᱨᱤᱸᱥᱮᱥ 千金归来 Shen Changqing Hunan TV [᱒᱐]
Flowers of Pinellia Ternata 花开半夏 Xia Ruhua [᱒᱑]
Protecting the Grandson 保卫孙子 Li Xiao'ai Dragon TV [᱒᱒]
᱒᱐᱑᱔ Expiration Date to Fall in Love with You 有效期限爱上你 Qi Xiaoyu DATV [᱒᱓]
If I Love You 如果我爱你 An Ning Hunan TV
᱒᱐᱑᱕ My Amazing Bride 极品新娘 Tang Doudou SETV
Sunflower Love 情满雪阳花 Ye Mingzhu Shenchuan TV [᱒᱔]
ᱨᱤᱴᱚᱨᱱ ᱚᱯᱷ ᱦᱮᱯᱤᱱᱮᱥ 幸福归来 Yu Youwei Shenhuan TV, Jiangxi TV [᱒᱕]
From Love to Happiness 从爱情到幸福 Gu Xiaowei Unaired[᱒᱖]
᱒᱐᱑᱗ White Deer Plain 白鹿原 Tian Xiao'e Beijing TV, Dragon TV
Undercover 卧底归来 Tang Guo Shandong TV, Tianjin TV [᱒᱗]
Princess Agents 特工皇妃楚乔传 Yuan Chun Hunan TV
᱒᱐᱑᱘ Battle Through the Heavens 斗破苍穹 Xiao Yixian Special appearance[᱒᱘]
Ruyi's Royal Love in the Palace 如懿傳 Han Xiangjian Tencent
᱒᱐᱑᱙ Joy of Life 庆余年 Lin Wan'er iQiyi, Tencent [᱒᱙]
2020 The Song of Glory 锦绣南歌 Shen Lige Tencent
Together 在一起 Dragon TV
The Wolf 狼殿下 Ma Zhaixing iQiyi, Tencent, Youku [᱓᱐]
2021 My Dear Guardian 爱上特种兵 Xia Chu iQiyi, WeTV [᱓᱑]
Tears in Heaven 海上繁花 Du Xiaosu [᱓᱒]
TBA 亲爱的你
请君 iQiyi

Variety show[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱨᱢᱟ English title Chinese title ᱨᱚᱞ Notes/Ref.
᱒᱐᱑᱕ We Are In Love 我们相爱吧 Cast member with Wei Daxun[᱓᱓]

ᱰᱤᱥᱠᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱨᱢᱟ English title Chinese title ᱮᱞᱵᱚᱢ ᱱᱚᱴᱥ
᱒᱐᱑᱕ "Zang Hua Ci" 葬花词 The Dream of Red Mansions OST
"Song of Chasing Kites" 追风筝的歌
2013 "Hug Me Tight" 抱紧我 The Return of a Princess OST
"Shadow" 影子
᱒᱐᱑᱕ "Left Hand Hold Right Hand" 左手牵右手 My Amazing Bride OST
᱒᱐᱑᱙ "Year of Reunion" 团圆年 Performance for CCTV Lantern Performance
with Luo Yunxi & Zhang Binbin[᱓᱔]
᱒᱐᱒᱐ "Hello 2020" 你好2020 Performance for CCTV Spring Gala
with Li Xian, Zhu Yilong, Ma Sichun & Zhou Dongyu[᱓᱕]
"Live Up to the Prime of Youth" 不负韶华 with Yu Menglong

ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱟᱨ ᱱᱚᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Year Award Category Nominated work Result Ref.
Major awards
᱒᱐᱑᱒ 31st Hundred Flowers Awards Best Newcomer The Founding of a Party Nominated
2018 24th Shanghai Television Festival Best Supporting Actress White Deer Plain Nominated [᱓᱖]
5th The Actors of China Awards Ceremony Outstanding Actress (Emerald Category) ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Nominated [᱓᱗]
34th Hundred Flowers Awards Best Actress The Founding of an Army Nominated [᱓᱘]
᱒᱐᱑᱙ 32nd Tokyo International Film Festival
Gold Crane Awards
Best Supporting Actress The Captain Won [᱓᱙]
3rd Golden Screen Awards Won [᱔᱐]
᱒᱐᱒᱐ 7th The Actors of China Awards Best Actress (Web Series) Joy of Life Nominated [᱔᱑]
Oustanding Actress Won
29th Huading Awards Best Actress Nominated
Other awards
᱒᱐᱑᱐ TV Drama South Awarding Ceremony Best Newcomer The Dream of Red Mansions Won [᱔᱒]
The Mango TV Fan Festival Best Couple Won [᱔᱓]
᱒᱐᱑᱑ China Power Awards Most Beautiful New Star ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱔]
Sohu Entertainment Award New Face ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱕]
᱒᱐᱑᱓ SMG Hope Tour Best Newcomer ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱖]
᱒᱐᱑᱔ 6th China TV Drama Awards Most Promising Actress If I Love You Won
᱒᱐᱑᱖ ifeng Fashion Choice Awards Most Popular Actress ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱗]
Netease Crossover Awards Breakthrough Actress ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱘]
᱒᱐᱑᱗ Netease Attitude Award Most Anticipated Actor ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱔᱙]
L'Officiel Fashion Night Influence Award Hot Era Reader ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱐]
24th Cosmo Beauty Ceremony Beautiful Idol Award ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱑]
9th China TV Drama Awards Young Acting Idol Award ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱒]
᱒᱐᱑᱘ 25th Cosmo Beauty Ceremony Beautiful Idol Award ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱓]
12th Tencent Video Star Awards Rising TV Actress ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱔]
᱒᱐᱑᱙ China Literature Award Ceremony IP Breakthrough Actress ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱕]
Sina The Most Beautiful Performance Outstanding Actress The Captain, Jade Dynasty Won [᱕᱖]
Jinri Toutiao Awards Ceremony Charismatic Actress of the Year ᱪᱷᱟᱸᱪ:NA Won [᱕᱗]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "Youthful looks of Li Qin". Sina. June 14, 2011.
 2. "Sweet Girl Li Qin Poses for a Photoshoot". Women of China. December 19, 2013. Archived from the original on December 20, 2019. Retrieved September 29, 2021.
 3. 李沁带妆上街被围观 自称"学戏改变性情". Sohu (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). June 24, 2011.
 4. 一朵花——昆山市小梅花戏曲团. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 20, 2012.
 5. 《建党伟业》开机 刘烨李沁饰演毛主席和杨开慧. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). August 18, 2010.
 6. 百花奖提名名单公布 强调无黑幕不下"双黄蛋". ifeng (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). August 22, 2012.
 7. 《中国1921》开播 李沁饰演杨开慧将现浪漫情节. Tencent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 16, 2011.
 8. 《璀璨人生》湖南熱播 李沁曝催淚秘籍. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 2, 2013.
 9. 盛大改编剧《千金归来》引热议 网络点击破七亿. NetEase (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 21, 2013.
 10. 李沁首突破展喜剧天赋 神奇侠侣元月32日上映. Mtime (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 18, 2010. Archived from the original on August 7, 2020. Retrieved September 30, 2021.
 11. 《落难神偷》开播在即 林申李沁成"欢喜冤家". Sohu (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 11, 2011.
 12. 《神奇》发布会举行 黄晓明黄奕李沁到场助阵. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). October 12, 2010.
 13. 李沁《致青春2》演校花上演制服杀. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). July 11, 2016.
 14. 《微微一笑》曝光李沁剧照 校花暗恋肖奈. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). August 11, 2016.
 15. "李沁最美表演正片来了,《全世界静止的那一秒》诠释成年人的无奈". Tencent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). December 25, 2019.
 16. "李沁带来最美表演《第一枪》 出演飒爽女警眼神有戏". Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 3, 2020.
 17. 曹保平《她杀》杀青五大主演曝光. Mtime (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 9, 2018. Archived from the original on August 7, 2020. Retrieved September 30, 2021.
 18. 《将军日记》央一开播 李沁"穿越"革命烽火. Tencent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). October 8, 2011.
 19. 《娘心计》上海热播 归亚蕾李沁共饰一角. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 18, 2012.
 20. 《千金归来》开播赵文瑄李沁掀豪门内战. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). October 30, 2013.
 21. 《花开半夏》杨洋李沁四手联弹 阳光王子暖心夺爱. ifeng (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). December 4, 2013.
 22. 《保卫孙子》李沁密谋家庭不平等条约. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 22, 2017.
 23. 《有效期限爱上你》李沁变身破坏分子. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). June 5, 2012.
 24. 韩栋牵手李沁《情满雪阳花》首演情侣. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). March 27, 2014.
 25. 《幸福归来》收官 李沁吴卓羲命悬一线. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 30, 2015.
 26. 《从爱情到幸福》李沁晒婚纱照遭逼婚. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 17, 2014.
 27. 《卧底归来》林申李沁再携手配合默契. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 17, 2017.
 28. 《斗破苍穹》官宣!吴磊林允李沁集结. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 13, 2017.
 29. 李沁短发亮相《庆余年》 自称"三好姑娘". Xinhua (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 26, 2018. Archived from the original on September 30, 2021. Retrieved September 30, 2021.
 30. 《狼殿下》发战爱版预告李沁情陷王大陆肖战. Tencent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). August 28, 2017.
 31. "《亲爱的戎装》开机 黄景瑜李沁共筑热血军旅新篇章". Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 6, 2020.
 32. "《海上繁花》曝片花 窦骁李沁携手谱写椎心恋曲". Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 23, 2017.
 33. 《相爱吧》魏大勋李沁发糖:我们现在很好. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). April 6, 2016.
 34. "[2019喜气洋洋闹元宵]歌曲《团圆年》 表演:魏允熙 罗云熙 李沁 张彬彬". CCTV (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). February 19, 2019.
 35. "鲜肉鲜花齐同框 朱一龙李现表白2020". Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 24, 2020.
 36. 第24届上海电视节白玉兰奖中国电视剧单元入围名单公布. People's Daily (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). May 24, 2018.
 37. "中国电视好演员"启动 宋春丽赞《延禧》演员敬业. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 14, 2018.
 38. 第34届大众电影百花奖提名名单公布. Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 7, 2018.
 39. 李沁金鹤奖最佳女配角 姚晨张涵予拿下最佳男女主角. East Ent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). October 30, 2019.
 40. 第九届中外合拍电影展映洛杉矶开幕. Mtime (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 12, 2019. Archived from the original on May 16, 2020. Retrieved September 30, 2021.
 41. "第七届"中国电视好演员奖"候选名单,易烊千玺马思纯等超百名演员入围". Chongqing Chongbao (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 15, 2020.
 42. 南方盛典年度影视颁奖礼 新《西游》抢风头. Sohu (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). December 18, 2010.
 43. 凤凰网:年度荧幕情侣杨洋李沁 金玉良缘携手助阵粉丝节. Hunan TV (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). December 31, 2010.
 44. 精品时尚盛典. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 8, 2011.
 45. 搜狐娱乐盛典帅真落幕 葛优徐帆登顶年度演员. Sohu (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 20, 2011.
 46. 《明星之旅》打造有知性娱乐节目. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). August 9, 2013.
 47. 李沁获"2016年度票选识装APP网友最爱人气演员"奖. Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). September 29, 2016.
 48. 网易时尚跨界盛典完美落幕 各界大咖惊喜亮相. Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). October 21, 2016.
 49. 李沁获年度有态度最受关注演员 一袭红裙高贵典雅. Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 23, 2017.
 50. 众星助阵2017时装之夜年度盛典. Xinhua (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). November 30, 2017. Archived from the original on December 1, 2020. Retrieved September 30, 2021.
 51. 2017时尚COSMO美丽盛典:同你鉴定美丽、美丽成就梦想、美丽改变世界. Haibao (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). 19 December 2017. Archived from the original on 24 August 2019. Retrieved 30 September 2021.
 52. 国剧盛典: 向2017国剧匠心巨星致敬. Netease (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 3, 2018.
 53. 2018COSMO时尚美丽盛典闪耀绽放. China Daily (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). 29 November 2018.
 54. 腾讯视频星光盛典:Baby美杨超越萌,老戏骨们最有范儿. Tencent (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). 18 December 2018.
 55. 阅文超级IP风云盛典星光熠熠 2018中国原创文学风云榜发布. China News (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). 14 January 2019.
 56. 最美表演第四波海报 李沁温柔甜笑马思纯面带忧色. Sina (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). December 5, 2019.
 57. "2019今日头条年度盛典荣誉揭晓,头条创作者与明星同台领奖". Caijing (in ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ). January 9, 2020. Archived from the original on January 9, 2020. Retrieved September 30, 2021.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]