"ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱶᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ, ᱞᱟᱲᱠᱟ, ᱢᱟᱦᱞᱮ, ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱶᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱾ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱠᱨᱩᱛᱤᱥᱤᱨᱤᱡ ᱯᱩᱡᱟᱹᱵᱚᱝᱜᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ,ᱢᱩᱸᱴᱟᱹᱱ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹᱵᱚᱝᱜᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
==ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ==
 
ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱡᱽ ᱵᱟᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱠᱚᱶᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ [[ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ]], //[[ᱞᱤᱴᱟᱹᱜᱚᱥᱟᱸᱭ]], [[ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱚ]],[[ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ]], [[ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱚ]] [[ᱟᱵᱽᱜᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟ]],[[ᱜᱚᱲᱟ ᱵᱚᱝᱜᱟ]],[[ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱝᱜᱟ]],[[ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱝᱜᱟ]],[[ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱟ]] ᱮᱢᱟᱱ ᱾
[[ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱳᱨᱳ ᱜᱮ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱥᱟᱸᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ
==ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ==
 
==ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
 
 
᱓᱖᱓

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ