"ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
Redirected page to ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ
ᱱᱟᱥᱮ (1 revision imported: Importing from Incubator)
(Redirected page to ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ)
ᱜᱚᱛᱟᱣ: New redirect
 
#REDIRECT [[ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ]]
[[File:Flag_of_Bangladesh.svg|thumb|Flag of Bangladesh]]
'''ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ''' ᱥᱮ '''ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ''' ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ [[ᱮᱥᱤᱭᱟ|ᱮᱥᱤᱭᱟ]] ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱛ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ constitution ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ '''ᱜᱚᱱᱚᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱳᱱᱛᱨᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ''' ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ [[ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ]], [[ᱩᱛᱟᱹᱨ]] ᱟᱨ [[ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ]] ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ, [[ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ]] ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱥᱮᱡ ᱢᱟᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ coastal ᱥᱮᱡ ᱵᱚᱝᱜᱚᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾<ref>[http://www.bangladesh.gov.bd/site/page/812d94a8-0376-4579-a8f1-a1f66fa5df5d/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%A8 "Know Bangladesh"]। ''bangladesh.gov.bd''। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।</ref> ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱛ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾
 
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱘ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛ ᱥᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱙᱔ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢᱨᱮ ᱑᱖ ᱠᱳᱴᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱣᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱙᱘% ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱜᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ '''ᱵᱟᱝᱞᱟ''' ᱠᱟᱱᱟ᱾
 
== Etymology ==
ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱩ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱩᱞᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱟᱹᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱦᱮᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚᱢ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱥᱴᱨᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱳᱭᱟᱜ [[ᱵᱚᱸᱜᱟ]] ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ᱾<ref> সেনগুপ্ত, অমিতাভ (২০১২)। ''Scroll Paintings of Bengal: Art in the Village'' (ইংরেজি ভাষায়)। AuthorHouse UK। পৃ: ১৪।আইএসবিএন 978-1-4678-9663-4।</ref>
 
==ᱱᱟᱜᱟᱢ ==
᱒᱐᱐᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱩᱭᱟᱨᱤ ᱵᱚᱴᱮᱥᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ species ᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱔ ᱜᱮᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱩ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱨᱟᱵᱤᱲ ᱟᱨ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤᱭᱚ ᱵᱳᱨᱢᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱩ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱩ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱱᱟ᱾ ᱟᱨᱡᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱤᱥᱭᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱔ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱖ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱪ ᱜᱩᱯᱛᱳ ᱨᱟᱡᱽᱵᱚᱝᱥᱚ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱩ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱚᱥᱟᱝᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱵᱟᱝᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱞ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱔ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱠᱩ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱠᱩ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱒ ᱥᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱯᱷᱤ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ᱾ ᱑᱗᱕᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱯᱚᱞᱟᱥᱤ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱩ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱘᱕᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱦᱩᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱨᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱡᱽᱱᱟ᱾
 
᱑᱙᱔᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱭᱱᱟ᱾ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱡᱜᱮ ᱑᱙᱕᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱮᱴᱠᱮ ᱴᱚᱸᱲᱮᱠᱩ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱤᱫᱤᱭᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱥᱢᱮᱥ ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱮᱱᱟ᱾
 
==ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ==
᱑᱙᱗᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ constitution ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱑᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱠᱟᱱᱟ᱾ constitution ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ democratic ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱓᱐᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ constitutional seat ᱨᱮ election ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱕᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ reserve seat ᱫᱚ ᱟᱭᱚ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱫᱚᱦᱚᱣᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱳᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱳᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱪ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ election ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ᱾
 
== ᱚᱛᱱᱚ ==
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑ ᱞᱟᱠᱷ ᱔᱗ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱕᱗᱐ ᱵᱚᱨᱜᱟ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱪᱷᱤᱢ, ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱡ ᱫᱚ ᱵᱚᱝᱜᱚᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾
 
==ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ==
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟ᱾ ᱤᱥᱞᱟᱢ, ᱦᱤᱱᱫᱩ, ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱟᱨ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟ᱾
 
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱳᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱟ ᱯᱚᱦᱮᱞᱟ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱕᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱭᱟᱜ᱾
 
==ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==
 
'''Government'''
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=http://www.bangladesh.gov.bd Official website]
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=http://tourismboard.gov.bd/ Official Site of The Tourism Board of Bangladesh]
'''General information'''
*
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940 Bangladesh] from the BBC News
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=https://web.archive.org/web/20081026124922/http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/for/bangladesh.htm Bangladesh] from ''UCB Libraries GovPubs''
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=https://curlie.org/Regional/Asia/Bangladesh Bangladesh] at Curlie (based on DMOZ)
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=https://www.britannica.com/place/Bangladesh Bangladesh] ''Encyclopædia Britannica'' entry
* Wikimedia Atlas of Bangladesh
* Geographic data related to [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=https://www.openstreetmap.org/relation/184640 Bangladesh]at OpenStreetMap
* [https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:ZeroRatedMobileAccess&from=Bangladesh&to=http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx%3FCountry%3DBD Key Development Forecasts for Bangladesh] from International Futures
 
==ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ==
[[Category:!Main category]]
[[Category:Country]]

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ