"ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
==ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ==
==ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ==
ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱷᱮᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱗᱐% ᱦᱚᱲ [[ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]] ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱒ ᱥᱚᱛᱟᱵᱽᱫᱤ/ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ [[ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]] ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ [[ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ]] ᱾
 
==ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ==
* https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%B6%E0%AD%8D%E0%AC%B0%E0%AD%80%E0%AC%B2%E0%AC%99%E0%AD%8D%E0%AC%95%E0%AC%BE
᱑,᱔᱙᱘

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ