"ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
Created page with " thumb|ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱚᱞ '''ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ''' ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸ..."
(Created page with " thumb|ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱚᱞ '''ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ''' ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸ...")
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕,᱔᱔᱐

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ