"ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
[[File:Sarna dhorom 2014-05-30 19-54.jpg|thumb| ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ]]
* ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ, ᱞᱟᱲᱠᱟ, ᱢᱟᱦᱞᱮ, ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱟᱲ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱝᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱾ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱤᱡ ᱵᱚᱝᱜᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱢᱩᱸᱴᱟᱹᱱ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
== ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱛᱮᱫ ==
᱑,᱘᱙᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ