"ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
(Created page with "'''ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ''' ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱫᱤᱢ ᱦᱚᱲ, ᱩᱯᱚᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮ...")
 
[[File:ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱱᱟᱸᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱚᱲ.jpg|thumb|ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱱᱟᱸᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱚᱲ]]
 
'''ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ''' ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱫᱤᱢ ᱦᱚᱲ, ᱩᱯᱚᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱱᱦᱟᱹᱭᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱜ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ [[ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱚᱫᱮᱞ]] ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱨᱫᱜᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ, ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮ ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱸᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ '''ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ''' ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱦᱚᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾
==ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
᱒,᱒᱑᱓

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ