"ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
==ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ==
ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ-ᱟ ᱾ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱮᱭᱟ ᱾
 
[[Category:!Main category]]
᱔᱓

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ