ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱰᱤᱠᱥᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ, ᱥᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ( ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱔ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱜ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ) ᱾
 
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱵᱷᱟᱣ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱩ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱠᱟᱱ; ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱷᱚᱢᱟ (thuma) ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱾
 
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
᱔,᱘᱗᱕

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ