ᱠᱟᱴᱟ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
 
== ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱨᱮ ==
ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱛᱚᱱᱯᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱱ ᱜᱟᱵᱟᱬ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱴᱟ ᱫᱚ [[ᱠᱷᱨᱟ|ᱠᱩᱷᱨᱟ]] ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱴᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱥᱤ, ᱢᱮᱨᱚᱢ, [[ᱜᱟᱹᱭ]], ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱦᱚᱨᱠᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱭᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ, ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱝᱴᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱱ), ᱰᱤᱡᱤᱴᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱠᱟᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ [[ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ]]) ᱥᱮ ᱚᱱᱜᱩᱞᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱨᱟᱢᱟ ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
᱔,᱘᱗᱕

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ