ᱠᱟᱴᱟ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱛᱚᱱᱯᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱱ ᱜᱟᱵᱟᱬ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱴᱟ ᱫᱚ [[ᱠᱷᱨᱟ|ᱠᱩᱷᱨᱟ]] ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱴᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱥᱤ, ᱢᱮᱨᱚᱢ, [[ᱜᱟᱹᱭ]], ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱦᱚᱨᱠᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱭᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ, ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱝᱴᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱱ), ᱰᱤᱡᱤᱴᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱠᱟᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ [[ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ]]) ᱥᱮ ᱚᱱᱜᱩᱞᱤᱜᱽᱨᱮᱰ (ᱨᱟᱢᱟ ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾
== ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ ==
• [[ᱡᱟᱸᱜᱟ]]
 
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
᱔,᱘᱗᱕

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ