ᱚᱱᱤᱞ ᱠᱚᱯᱩᱨ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
("{{Infobox person | name = ᱚᱱᱤᱞ ᱠᱚᱯᱩᱨ | image = File:Anil Kapoor snapped at Race 3 int..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
 
No edit summary
| awards = [[List of awards and nominations received by Anil Kapoor|Full list]]
}}
 
''' ᱚᱱᱤᱞ ᱠᱚᱯᱩᱨ ''' (ᱡᱟᱱᱟᱢ- ᱒᱔ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱕᱖ ᱥᱟ.ᱦᱤᱛ) ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟ. ᱟᱠᱴᱚᱨ ᱟᱨ ᱯᱨᱳᱰᱩᱥᱚᱨ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱑᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱤᱢᱤᱱᱜᱟᱱ ᱡᱮ-ᱡᱟ.ᱛᱤᱭᱟ.ᱨᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱨ ᱴᱷᱤ.ᱵᱷᱤ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱔᱐ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱟᱠᱴᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱛᱟ.ᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱒᱐᱐᱕ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱳᱰᱩᱥᱚᱨ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ. ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟ.ᱛᱤᱭᱟᱨᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱣᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ-ᱯᱷᱮᱭᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨᱰ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾
== ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ==
ᱚᱱᱤᱞ ᱫᱚ ᱒᱔ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱙᱕᱖ ᱥᱟᱞ, ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ([[:en:Chembur]]) ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱸᱧᱡᱟᱵᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ (ᱟᱭᱚ) ᱱᱤᱨᱢᱚᱞ ᱠᱚᱯᱩᱨ (Nirmal Kapoor) ᱟᱨ (ᱵᱟᱵᱟ) ᱥᱩᱨᱤᱱᱫᱚᱨ ᱠᱚᱯᱩᱨ ([[:en:Surinder Kapoor]]) ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱭ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱳᱰᱩᱥᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱜᱤᱫᱟ.ᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾
== ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ ==
 
== ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==
https://en.wikipedia.org/wiki/Anil_Kapoor
== ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ ==
᱑,᱓᱗᱓

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ