"ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
 
== ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱴᱮᱴᱤᱥᱴᱤᱠᱥ
|-
! ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱮᱞᱮᱞ !! ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱹᱞ ᱮᱞᱮᱞ !! ᱨᱮᱫ ᱮᱞᱮᱞ !!ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱮᱞᱮᱞ
|-
| {{NUMBEROF|USERS|hi}} || {{NUMBEROF|ARTICLES|hi}} || {{NUMBEROF|FILES|hi}} || {{NUMBEROF|ADMINS|hi}}
|}
 
== ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ ==

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ