ᱰᱟᱹᱨ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
ᱰᱟᱹᱨ ᱟᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱾
== ᱰᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱷᱟ ==
ᱰᱟᱹᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱡᱟᱱ ᱱᱟᱯᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱰᱟᱹᱨ ᱟᱴᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱰᱟᱹᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱷᱤᱞᱣᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾
== ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ ==
• [[ᱥᱟᱠᱟᱢ]]</br>
• [[ᱰᱟᱹᱱᱴᱤᱜ]]</br>
• [[ᱨᱮᱦᱮᱫ]]</br>
• [[ᱠᱟᱴ]]</br>
• [[ᱰᱚᱜᱽ]]</br>
• [[ᱵᱟᱠᱞᱟᱜ]]
 
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
{{ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ}}
᱔,᱘᱗᱕

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ