"ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
"'''ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ''' (татар теле, ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮᱞᱮ; ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("'''ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ''' (татар теле, ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮᱞᱮ; ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱖,᱕᱔᱖

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ