ᱦᱟᱹᱠᱩ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
(ᱯᱨᱟᱱᱤ=ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ, ᱠᱟᱱᱟᱠᱩ=ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ, ᱟᱵᱭᱟ= ᱟᱵᱣᱟᱜ, ᱦᱟᱹᱠᱭᱟ= ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ, ᱠᱩᱭᱟ=ᱠᱚᱣᱟ, ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ=ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱮᱱᱟ᱾)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
No edit summary
[[File:Georgia_Aquarium_-_Giant_Grouper_edit.jpg|thumb|Georgia Aquarium - Giant Grouper edit]]
'''ᱦᱟᱹᱠᱩ''' ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱ [[ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ]] ᱠᱟᱱᱟᱠᱚ᱾ ᱡᱚᱲ ᱵᱤᱡᱚᱲ ᱯᱷ:ᱠᱲᱟᱹᱜ ᱟᱨ ᱪᱩᱯᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱭᱨᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱠᱟᱹᱛᱮ(ᱞᱟᱯᱚᱫ) ᱥᱟᱸᱦᱮᱫᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱪᱩᱸᱭᱟᱹᱜ (ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ)ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱷᱩᱭᱟᱺᱜ) ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ᱾
ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱜᱟᱸᱜᱟ, ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ, ᱜᱟᱰᱟ, ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ, ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ , ᱡᱚᱞᱟ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱷᱚᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱤᱭᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮᱸᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱤᱱᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ᱾
 
Anonymous user

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ