"ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
 
   -: ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ :-
 
ᱠᱷᱮᱨᱶᱟᱲ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱵᱤᱱ [[ᱡᱟᱱᱟᱢ]] ᱞᱮᱱᱟ
ᱫᱷᱚ.ᱨᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ
ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱯᱚᱦᱟᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮ
Anonymous user

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ