"ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
* [https://web.archive.org/web/20160304054057/http://uts.cc.utexas.edu/~carlota/papers/Time%20in%20Navajo.pdf Time in Navajo: Direct and Indirect Interpretation] (Carlota S. Smith, [[Ellavina Perkins|Ellavina T. Perkins]], [[Theodore B. Fernald]]), cc.utexas.edu
* [http://www.language-archives.org/language/nav OLAC Resources in and about the Navajo language]
 
[[ᱛᱷᱚᱠ: ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]]
[[ᱛᱷᱚᱠ: ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]]
[[ᱛᱷᱚᱠ: ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ]]
[[ᱛᱷᱚᱠ: ᱱᱟᱵᱷᱟᱡᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ| ]]
 
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
᱔,᱙᱒᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ