Jump to content

ᱥᱮᱞᱮᱫ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
* (a + b) + c = a + (b + c)
* a + ᱐ = ᱐ + a = a ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱐ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ Identity element‌ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
[[ᱛᱷᱚᱠ: ᱮᱞᱠᱷᱟ]]
᱑᱒,᱓᱓᱓

edits