"ᱡᱤᱠᱤᱨ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱟᱥᱮ
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱟᱥᱮ
 
[[File:Zikir.jpg|thumb|ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱤᱛ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ]]
ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱫᱚ ([[ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ]]ᱺ জিকিৰ; ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱤ: Zikir) ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱞᱟᱦ ᱠᱚ ᱚᱬᱦᱮᱭᱮᱭᱮ᱾ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱨᱟᱵᱤᱠ ᱟᱹᱲᱟᱹ "ᱡᱤᱠᱤ-ᱟᱨ" ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱢᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱞᱟᱦᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱭ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱫᱚ [[ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ]] ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱥᱞᱤᱢ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱡᱽ, ᱨᱳᱡᱟ, ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱱ ᱯᱷᱚᱠᱤᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮᱡ ᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱠᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ, ᱠᱟᱹᱞᱤ, ᱨᱟᱹᱲ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱮᱱᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱶ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱨᱟᱵᱤᱠ, ᱯᱷᱟᱹᱨᱩᱥᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ᱾
 
᱕,᱓᱕᱐

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ