"ᱵᱷᱤ ᱚᱱᱟᱢᱤᱠᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ
(ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱓,᱐᱐᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ