ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ
International Day of Peace
Flag of the United Nations.svg
ᱭᱩᱹᱮᱱᱹᱚᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱨ
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ ᱭᱩᱹᱮᱱᱹᱚᱹ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱟᱹᱥᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱱᱫᱚᱲ

ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ (International Day of Peace) ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱢᱟᱦᱟ (World Peace Day) ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ| ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱱᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱡᱚᱥ ᱟᱨ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵᱽ ᱫᱚ| ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱴᱮᱱ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ| ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱑᱙᱘᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ| ᱒᱐᱑᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ-ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱦᱤᱨ ᱞᱮᱫᱟ|

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱣᱭᱚᱨᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱩ ᱞᱮᱱᱟ| ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱚ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱟᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱚᱜ-ᱟ| "ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱢᱟ" ᱟᱥᱚᱞ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱮ "ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ" ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ|

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱘᱑- ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱯᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱵᱟᱱᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱛᱮ ᱑᱙᱘᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱓᱖/᱖᱗ ᱮᱞ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ "ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ" ᱜᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱦᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ "ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱝᱜᱚᱪᱮ ᱧᱢ ᱠᱮᱫᱟ|

᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮ ᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱕᱕/᱒᱘᱒ ᱮᱞ ᱧᱩᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱮ ᱒᱐᱐᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ "ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ" ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ|

᱒᱐᱑᱐-ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱᱫᱽᱨᱟ ᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ|

᱒᱐᱑᱔-ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱯᱤᱯᱳᱥ ᱴᱩ ᱯᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱤᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ|

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]