ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱟ.ᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱯᱟᱧᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱜᱮ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱟᱡᱽ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ, ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱚᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱪᱤᱛ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ, ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱱ ᱨᱮ, ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱩᱥᱟᱹᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱯᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱮ ᱮᱢᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱚᱜᱽᱭᱚᱛᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ, ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ, ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
  • ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱮᱭᱟ ᱾