ᱢᱟ.ᱱᱡᱷᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱟ.ᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱯᱟᱧᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱜᱮ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱫᱚ ᱢᱟᱡᱽ ᱟ.ᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟ.ᱨᱤᱪᱟ.ᱞᱤ, ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟ.ᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟ.ᱲᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱚᱫ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱩᱪᱤᱛ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ, ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱱ ᱨᱮ, ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ, ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱩᱥᱟᱹᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱯᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱮ ᱮᱢᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱚᱜᱽᱭᱚᱛᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ, ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ, ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
  • ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ-ᱟ ᱾ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱮᱭᱟ ᱾