ᱢᱩᱡᱱᱤᱨᱟᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱟᱲᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮ (ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛᱴᱮ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱸᱡᱚᱸᱭᱢᱮ)᱾ ᱟᱢ ᱵᱷᱩᱞᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ, ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱨᱟᱣᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱᱢᱮ᱾

ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱟᱲᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮ (ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛᱴᱮ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱸᱡᱚᱸᱭᱢᱮ)᱾ ᱟᱢ ᱵᱷᱩᱞᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ, ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱨᱟᱣᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ

ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱᱢᱮ᱾ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱟᱲᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮ (ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛᱴᱮ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱸᱡᱚᱸᱭᱢᱮ)᱾ ᱟᱢ ᱵᱷᱩᱞᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ, ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱨᱟᱣᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱᱢᱮ᱾ 

ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱟᱲᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱠᱥᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮ (ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛᱴᱮ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱸᱡᱚᱸᱭᱢᱮ)᱾ ᱟᱢ ᱵᱷᱩᱞᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ, ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱨᱟᱣᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱴᱚᱱ ᱞᱤᱱᱢᱮ᱾ this article is trial