ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ
ᱥᱳᱝᱵᱩ
Ruanglat, "Ruangmei"
ᱢᱮᱭᱛᱮᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ "ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ" ᱚᱞ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱟᱥᱟᱢ, ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ
ᱡᱟᱹᱛᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱱᱟᱜᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱓᱕᱐,᱕᱘᱐
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3nbu
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽrong1266[᱑]

ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱱᱟᱼᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱒] ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱳᱝᱵᱩ ᱦᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱮ ᱟᱨ ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱑ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱐ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱓] ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱮᱢ.ᱟᱭ.ᱮᱞ) ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱨᱮ ᱑᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱒ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱔]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ, ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ᱾[᱕]

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱢᱮᱝᱞᱚᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱱᱚᱱᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱱᱩᱯᱩᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱖]

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Labial Alveolar Palatal Velar Glottal
Plosive/
Affricate
voiceless p t k
aspirated
voiced b d ɡ
Nasal m n ŋ
Fricative s h
Trill r
Approximant lateral l
central w j

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Front Central Back
Close i u
Mid e ə o
Open a

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Rongmei Naga". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  2. "Naga, Rongmei". Ethnologue. Retrieved 2 October 2019.
  3. "Board of secondary education manipur- BSEM".
  4. "Welcome to Council of Higher Secondary Education, Manipur".
  5. "Distribution of 99 non schedule languages" (PDF). Census India. MHA, Govt of India. Retrieved 18 May 2020.
  6. "Census of language in India 2011". MHA, Govt of India.

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]