ᱪᱷᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱯᱟᱛ ᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱤᱠᱟᱹᱣᱟᱜ, ᱮᱝᱜᱟᱛ ᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱟᱛᱚᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱠᱩ ᱡᱟᱱᱟᱢᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱛᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱪᱷᱩᱛ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱠᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱛᱚᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱪᱷᱩᱛ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱢᱤᱴᱟᱹᱜᱛᱮ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜᱨᱮ ᱵᱟᱹᱠᱩ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ᱾

ᱦᱚᱭᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱚᱭᱚᱱᱟ, ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱚᱭᱚᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱭᱚᱱ ᱦᱤᱞᱟᱹᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱸᱡ ᱚᱲᱮᱡ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚᱣᱠᱩᱣᱟ ᱦᱚᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ-ᱟ, ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱦᱚᱭᱚᱠᱚᱭ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱜ-ᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮᱭ ᱦᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱟᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱢᱟᱸᱡᱦᱤ, ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ, ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱸᱡᱦᱤ, ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱟᱨ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱟᱨ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱛ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱟᱯᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚ ᱮᱭᱟ᱾

ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱡᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤᱭ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱩᱰᱩᱠᱮᱭᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱴᱷᱮᱡ, ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱵᱷᱟᱹᱛᱩᱪ ᱟᱱᱛᱮ᱾ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱹᱛᱩᱪ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱷᱟᱹᱛᱩᱪ ᱫᱚ ᱩᱵ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ᱾

ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱦᱚᱭᱚ ᱮᱭᱟ, ᱦᱚᱭᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱵ ᱵᱷᱟᱹᱛᱩᱪ ᱨᱮᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱟᱨᱛᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱩᱠᱟᱹᱭ ᱜᱮᱛ ᱞᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢᱮ ᱛᱚᱞᱟ᱾ ᱚᱫᱚ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱵᱷᱟᱹᱛᱩᱪ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ-ᱟ, ᱟᱨ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱦᱮᱨᱮᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱩᱢ ᱦᱮᱡᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱠᱤᱱᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱨᱛᱮ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭᱡᱩᱠᱚ ᱨᱤᱭᱟᱹᱣ ᱤᱫᱤ ᱠᱳᱣᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴᱛᱮ ᱩᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ᱾ ᱫᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱛ ᱴᱮᱪ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱩᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱟᱭ ᱜᱷᱟᱴᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱴᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱜ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱤᱨᱤᱧᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱫᱚᱥ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱩᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜᱛᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱩᱝᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚᱠᱩ ᱩᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ᱾ ᱚᱲᱟᱜᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱥᱟᱝᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢᱮ ᱛᱚᱯᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱰᱚᱨᱮᱭᱟ ᱫᱟᱸᱰᱟᱨᱮ᱾ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱯᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱦᱚᱵᱚᱨᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱛᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱥᱟᱛᱮᱨᱮ ᱜᱩᱨᱤᱪ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟ ᱫᱟᱜᱛᱮ᱾ ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱮᱛ ᱦᱚᱸ ᱜᱩᱨᱤᱪ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱭᱮ ᱡᱟᱲᱚᱭᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱜᱩᱨᱤᱪ ᱫᱟᱜ ᱟᱛᱟᱝᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜᱨᱮ ᱡᱚᱛ ᱡᱟᱝ ᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱪ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱮ ᱥᱤᱲᱩᱵᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱛᱮᱛ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱭᱮ ᱵᱟᱞᱟᱜ-ᱟ, ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱠᱟᱢᱨᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱭ ᱜᱤᱛᱤᱪ ᱠᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱷᱩᱸᱲᱩᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱮ ᱞᱮᱣᱦᱟᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱩᱸᱲᱩᱜᱨᱮ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱱᱯᱚᱱ ᱠᱷᱩᱴᱤᱭᱮ ᱤᱨᱪᱷᱤ ᱠᱟᱜ-ᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱸᱨᱮ ᱜᱤᱰᱤᱠᱟᱜ-ᱚ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱩᱲᱩᱸᱜ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱛᱳ ᱢᱟᱺᱡᱦᱤ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ, ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱺᱡᱦᱤ, ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱟᱨ ᱜᱚᱰᱮᱛᱮ ᱤᱨᱪᱷᱤᱭᱟ ᱡᱳᱣᱟ ᱠᱟᱲᱟᱢᱨᱮ᱾ ᱟᱨ ᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱭᱟᱢ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱮᱨᱮᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱲᱟᱢᱨᱮᱭᱮ ᱤᱨᱪᱷᱤᱭᱟ ᱠᱳᱣᱟ᱾

ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱯᱷᱩᱸᱲᱩᱜ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱱᱟᱭᱠᱮᱭ ᱮᱨᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱺᱡᱦᱤᱭ ᱮᱨᱟ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱚᱜᱽ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ ᱮᱨᱟ, ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱮᱨᱟ ᱟᱨ ᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱹᱭᱡᱩᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟᱢᱨᱮᱭ ᱤᱨᱪᱷᱤᱭ ᱠᱳᱣᱟ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱦᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤᱠᱤᱱ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤᱭᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭᱞᱟᱝ ᱧᱩᱢᱮᱭᱟ? ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ, ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱵᱟᱞᱟᱝ ᱧᱩᱢᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱭᱳᱞᱟᱝ ᱧᱩᱢᱮᱭᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱪᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱟᱪᱨᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱠᱟᱛ ᱠᱟᱹᱠᱤᱛ, ᱢᱟᱢᱚᱛ ᱦᱟᱛᱚᱢᱛᱮᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱠᱩ ᱧᱟᱢᱟ᱾

ᱟᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱨᱟᱪᱟᱛᱮᱭ ᱚᱰᱚᱠᱳᱜ-ᱟ, ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤᱠᱚᱛᱮᱭᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱫᱤᱭᱟ, ᱢᱮᱛᱟᱜ Ado ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱭᱯᱮ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟᱨᱮ, ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ, ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱦᱳ ᱫᱟᱜ ᱞᱩᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ᱾

ᱟᱫᱚ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜᱛᱮ ᱱᱤᱢ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱸᱰᱤᱠᱳ ᱩᱰᱩᱠᱟ ᱨᱟᱪᱟᱛᱮ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱢᱟᱺᱡᱦᱤ, ᱯᱟᱨᱟᱱᱤᱠ, ᱡᱟᱜᱽ ᱢᱟᱺᱡᱦᱤ ᱟᱨ ᱜᱚᱰᱮᱛᱠᱩ ᱮᱢᱟᱠᱳᱣᱟ, ᱚᱠᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱮᱨᱮᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱨ ᱟᱝᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱮᱨᱟ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱛᱠᱳ ᱡᱟᱛᱚ ᱢᱟᱹᱭᱡᱤᱠᱩ ᱮᱢᱟᱠᱳᱣᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱷᱩᱛ ᱢᱮᱴᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱫᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱭᱮ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱟᱢᱨᱮ ᱱᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱭᱳ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱮᱭᱟ᱾ ᱮᱱᱮ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ᱾

ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱦᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱜᱽ ᱫᱟ ᱱᱚᱠᱚᱭᱮ - ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱢᱚᱠᱟ ᱯᱟᱸᱲᱦᱟᱸᱰ ᱟᱨ ᱢᱤᱛ ᱢᱩᱲᱤ ᱦᱳᱲᱳ, ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱮᱪ ᱱᱟᱲᱠᱟᱛᱟᱹᱣᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟᱢᱮ ᱧᱟᱢᱟ, ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱢᱳᱠᱟ ᱯᱟᱸᱲᱦᱟᱸᱰ, ᱵᱤᱥᱟᱹ ᱦᱳᱲᱳ (ᱵᱟᱨ ᱥᱩᱞᱤ) ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱮᱪ ᱱᱟᱲᱠᱟᱛᱟᱹᱣᱱᱤ ᱥᱟᱠᱚᱢᱮ ᱧᱟᱢᱟ᱾