Jump to content

ᱰᱟᱹᱦᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱰᱟᱹᱦᱩ
ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ edit
Kingdom: ᱯᱞᱟᱴᱮᱭ
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Rosids
Order: Rosales
Family: Moraceae
Genus: Artocarpus
ᱡᱟᱹᱛ: A. lacucha
ᱵᱟᱭᱱᱚᱢᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ
Artocarpus lacucha
Synonyms
  • Artocarpus ficifolius W.T.Wang
  • Artocarpus lakoocha Roxb.
  • Artocarpus yunnanensis H.H.Hu
  • Saccus lakoocha (Roxb.) Kuntze
An Artocarpus lacucha twig in Panchkhal VDC, Nepal

ᱰᱟᱹᱦᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱚᱡᱚ ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱠᱟᱱᱴᱷᱟᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ Artocarpus lacucha ᱵᱟᱝᱛᱮ Artocarpus lakoocha Roxb.। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱦᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ-ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚ-ᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱚ-ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱦᱚᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ᱾[᱑]

ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱟᱹᱦᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱰᱟᱹᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱒᱕-᱓᱐ ᱢᱚᱠᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱟᱨᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱨᱟᱹᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]