ᱱᱠᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱱᱠᱳ
ߒߞߏ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱜᱤᱱᱤ, ᱢᱟᱞᱤ, ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱱᱟᱭᱡᱟᱨᱼᱠᱚᱝᱜᱳ
 • ᱢᱟᱱᱰᱮ
  • ᱯᱟᱪᱮ ᱢᱟᱱᱰᱮ
   • ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱢᱟᱱᱰᱮ
    • ᱢᱟᱱᱰᱤᱝᱼᱡᱳᱜᱳ
     • ᱢᱟᱱᱰᱤᱝᱼᱵᱷᱟᱭ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱱᱠᱳ ᱪᱤᱠᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2 nqo
ISO 639-3 nqo

ᱱᱠᱳ ᱫᱚ ᱱᱠᱳ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱠᱳᱭᱱᱮ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱜᱤᱱᱤ, ᱢᱟᱞᱤ, ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱳᱥᱴ, ᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱳ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱞᱼᱛᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱚᱲᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ : ᱢᱟᱱᱤᱝᱠᱟ, ᱵᱟᱢᱵᱟᱨᱟ, ᱰᱤᱭᱩᱞᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]