ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱩᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝᱜᱤᱧ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ (ᱩᱯᱚᱡᱟᱹᱛᱤ) ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽᱦᱟᱹᱜ-ᱟ᱾

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]