ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱥ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱹᱧ ᱪᱮᱫᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱧ ᱩᱨᱩᱢᱟ, ᱵᱩᱜᱤᱭᱟᱜ ᱤᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱡᱚᱝᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱫᱤᱱᱮᱢ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱧ ᱵᱮᱨᱮᱫᱼᱟ, ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱯᱷᱟᱹᱨᱪᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱥᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱫᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱹᱨᱪᱟᱹᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱡᱩᱛ ᱥᱟᱺᱦᱤᱸᱡ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱪᱤᱠᱟᱹᱬ ᱥᱟᱺᱦᱤᱸᱡ ᱤᱧ ᱨᱚᱲᱟ, ᱪᱚ~ᱪᱟᱨ~ᱦᱟᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱧ ᱟᱲᱟᱝᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱤᱧ ᱜᱟᱛᱮᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱶᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱧ ᱜᱩᱱᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱫᱚᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱹᱧ ᱱᱮᱭᱟᱣᱜᱼᱟ, ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱚᱲᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱜ ᱤᱧᱟ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱝᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱲᱮ ᱪᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱚᱫᱟ, ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱧ ᱛᱮᱴᱮᱡᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱸᱛ ᱤᱧᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱚᱪᱚᱭᱟ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱢᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾