ᱛᱷᱚᱠ:ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟ. ᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
(ᱛᱷᱚᱠ:Pages using Timeline ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱮᱡᱠᱟᱱᱟ)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟ.ᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ,"ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨ ᱫᱷᱟᱯ" ।

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾