Jump to content

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱤᱢᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱞᱚᱜᱤᱱ/ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱠᱟᱶᱩᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ

 
ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱢᱮ

ᱮᱦᱚᱵᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱛᱟ.ᱞᱠᱟ.

ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱞᱤᱱᱢᱮ

᱐-᱙
ᱛᱷᱚᱠ
ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞᱢᱮ:

 ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞ/ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱔


ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ᱾
ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ?
ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ?
  • ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ?
  • ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
{{{texttitle}}}
ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ?ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱾

  • ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ-ᱮ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ ᱿


ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱯᱮᱨ-ᱦᱮᱸᱰᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱾
ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱿

ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ
ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱟᱱᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱟᱱᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱚᱲ
ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱡᱟ.ᱛᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱡᱟ.ᱛᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱡᱤᱵᱽᱡᱟᱛ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
ᱣᱤᱠᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ ᱣᱤᱠᱤ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟ.ᱲᱟ. ᱢᱩᱨᱟ.ᱭ
ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱯᱚᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ
ᱢᱮᱴᱟ-ᱣᱤᱠᱤ ᱢᱮᱴᱟ-ᱣᱤᱠᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ
ᱣᱤᱠᱤ ᱰᱟᱴᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱰᱟᱴᱟ
ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱫᱷᱤ
ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ
ᱥᱟᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ