ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮ,
ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾


ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱵᱚᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞᱤᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱤᱸᱠ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱤᱱᱯᱷᱚ ᱵᱚᱠᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ

ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱯᱷᱚᱵᱚᱠᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ᱾ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱖, ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)Reply[ᱛᱮᱞᱟ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱟᱹᱱᱤᱰᱤᱦ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱞ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱮᱢ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾


Santali icon 1.png  ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱠᱟᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵᱟ?

Bullet (typography).svg ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱯᱟᱴᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ WMF-Agora-Input settings-000000.svg ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
Bullet (typography).svg ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ Sarjom baha ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱱᱤᱛᱮᱢ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱠᱟ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱢᱮ

Santali icon 2.png  ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱢ ᱚᱞᱟ?'

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱠᱚᱬ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱟᱶᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨᱢᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱠᱟᱶᱴ (Account) ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮ । ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ (login) ᱢᱮ ᱾

Bullet (typography).svg ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱠᱟᱶᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ "ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ" ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱠᱩᱥᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱥᱚᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱟᱫᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ warning ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱮᱞᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱚᱢ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺ"Sara123" ᱾
Bullet (typography).svg ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱰᱽ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱟᱢᱟᱜ ᱤᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱦᱚᱸᱢ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱩᱠᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱤᱢᱮᱞ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱮᱦᱚᱵᱽ ᱢᱮ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ , ᱱᱚᱝᱠᱟ ➤ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱞ ᱢᱮ !)
Bullet (typography).svgᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱦᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱣᱤᱱᱰᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ [Preview] ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ [publish] ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ
Bullet (typography).svgᱱᱤᱛ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱭᱮᱱᱟ !

Santali icon 3.png  ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱢ? ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮ?

ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ X mark.svg

ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ Yes check.svg

ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ

 • ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱰᱨ, ᱢᱟᱪᱮᱫ, ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ
 • ᱢᱟᱹᱱ, ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ

ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱧᱩᱢ

 • ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱮᱱᱫᱩᱞᱠᱚᱨ(ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱨᱚᱢᱮᱥ ᱛᱮᱱᱫᱩᱞᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)
 • ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ (ᱰᱨᱹ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)
 • ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ (ᱫᱟᱢᱠᱚᱢ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ)

ᱜᱩᱱᱩᱱ

 • ᱥᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱹᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱢᱟᱱᱤᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ।

ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ

ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱛᱟᱢ

 • ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ (ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ,ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱮᱢᱟᱱ)
 • ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ/ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ
 • ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ
 • ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱫᱮᱥᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱛᱮ
 • ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ, ᱴᱷᱟᱶ, ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ
 • ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ "ᱥᱮᱝᱜᱮᱞ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨ" ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱾

Santali icon 4.png  ᱯᱚᱛᱚᱵ/ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ/ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ?

Bullet (typography).svg ᱦᱮᱸ, ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱢ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱟᱨ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱯᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱮᱢᱮᱫ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ/ ᱯᱟᱨᱟᱜᱨᱟᱯᱷ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱥᱚᱨ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ |
Bullet (typography).svg ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱩᱞᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ▼  Cite ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱴᱩᱞᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ Template ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡᱽ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg Insert ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱨᱩᱠᱷᱭᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱾

Santali icon 5.png  ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱚᱞᱟ?

Bullet (typography).svg ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱟᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚᱴᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱱᱟᱶᱟ ᱛᱮᱢ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱣᱤᱱᱰᱚ ᱨᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ/ᱯᱩᱛᱷᱤ/ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱛ (reference) ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱚᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ ᱾
Bullet (typography).svg ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱑᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱓ᱭᱟ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱾

ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]