ᱨᱚᱠᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱠᱚ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱠᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱸᱭᱢᱮ ᱾

ᱱᱟᱣᱟᱱᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮᱭᱟᱜᱠᱚ | | | ᱑᱔ | ᱓᱐ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ
ᱵᱚᱞᱚᱣᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱟᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱱᱟᱝ | ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ | ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱤᱧᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱠᱩ | ᱵᱚᱴᱠᱚ ᱧᱮᱞ | ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱠᱩ | ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱷᱚᱠ | ᱧᱮᱞ Wikidata
ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱽ ᱢᱮ ᱑ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱑᱖:᱐᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱦᱚᱯᱠᱟᱛᱮ
   
 
List of abbreviations:
Wikidata ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
ᱱᱟᱶᱟ
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨᱠᱮᱫᱟ (ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱞᱤᱥᱴᱤ)
ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ
ᱵᱚᱴ
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱚᱴ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱠᱟᱫᱟ
(±123)
ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱞ ᱵᱟᱭᱤᱴᱥ ᱛᱮ
Temporarily watched page

᱑ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱓᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱒᱙ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱒᱘ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱒᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓