ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ/ᱠᱩᱠᱞᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮ,
ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾


ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱵᱚᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞᱤᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱤᱸᱠ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱤᱱᱯᱷᱚ ᱵᱚᱠᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ

ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱯᱷᱚᱵᱚᱠᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ᱾ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱖, ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱟᱹᱱᱤᱰᱤᱦ