ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

 • ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ (Subject) ᱠᱷᱚᱸᱡᱟᱭ ᱢᱮ ᱾ (ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ)
 • ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ~ ~ ~ ~ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱷᱚᱠᱺᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱷᱚᱠᱺᱚᱛᱱᱚ

ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱲᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ? ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ ᱾ (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 11:35, 2 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Fagu Baskey ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱛᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (symbol) ᱵᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱢᱩᱼᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱝᱜᱽᱞᱤᱥ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱤᱠᱚᱞᱚᱱ (semicolon) ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱟᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 16:00, 2 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ Ramjit Tudu ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 07:26, 3 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ! ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞᱵᱤᱰᱟᱹᱣ (Preview) ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫ ᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱹᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱹᱹᱹᱹ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 17:13, 9 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

-@Ramjit Tudu ᱟ.ᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ..R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 01:56, 10 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Ramjit Tudu ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱢᱚᱡᱽᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 05:35, 11 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
Gnome-edit-redo.svgManik Soren: & Gnome-edit-redo.svgR Ashwani Banjan Murmu: ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱮ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱨᱩᱯᱛᱤᱧ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 06:16, 11 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ

add social link[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱢᱮ: F icon.svg ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ, Twitter icon.svg ᱴᱩᱭᱴᱚᱨ ᱟᱨ Instagram simple icon.svg ᱤᱱᱥᱴᱟᱜᱨᱟᱢ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲ ( social link i.e. fb, insta,twitter) ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ Support/oppose ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱿ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱿ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:12, 28 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

 1. Support - ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 11:42, 4 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 2. Support - ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 07:28, 14 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 3. support -ᱟ.ᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾Shibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:51, 14 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 4. support  ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ | Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 22:25, 15 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 5. support  ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ | Ramesh Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:15, 16 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ (Editathon) ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟ ? Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:36, 8 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:10, 9 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Need to convert digits (0-9) in to Santali[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ,

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱧᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱮᱞ (Digit) ᱠᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱮᱞ ᱠᱚ Automatic ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱫᱟ ᱮᱞ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱤᱧ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱥᱚᱸ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱛᱤ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱛ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱞ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ Support/oppose ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:01, 6 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

 1. ᱵᱷᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱟ.ᱱᱤᱡ ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱥᱟ.ᱨᱟ ᱚᱞ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱲᱪᱟᱲᱮᱫ ? ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱷᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱮᱞ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱮᱞ ᱫᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟ.ᱱᱤᱡ | Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:24, 6 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 2. Support Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 13:18, 6 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 3. Support R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 02:43, 7 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 4. Support ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 06:19, 11 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 5. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ --Sohagini Hasdak (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:11, 11 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 6. support Shibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 14:23, 18 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Request for changing the 'Wikipedia' and 'Wikipedia_Talk' namespace in Santali[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱠᱚᱜᱮ,

ᱟᱵᱳᱣᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ 'Wikipedia' and 'Wikipedia_Talk' namespace ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱧᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱟ ᱯᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨᱨᱮ Support/oppose ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ᱾

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧᱜᱮ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 06:11, 11 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

 1. Support ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱠᱷᱟᱧᱩᱢ (namespace) ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 06:37, 11 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 2. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ --Sohagini Hasdak (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:13, 11 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 3. Support, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 17:03, 15 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
 4. supportShibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 14:24, 18 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱚᱱᱚᱞ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

@ᱯᱷᱟᱹᱜᱩ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱟᱠᱟᱫ ( ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ (ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ) )ᱥᱟᱦᱟᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱦᱴᱟ ( ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱᱼ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ) ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱼᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱾ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 01:47, 25 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱟ (merge) ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, {{merge|ᱚᱱᱚᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ}} ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 13:30, 25 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱳᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱟᱨᱮ ᱮᱠᱟᱩᱱᱴᱤᱧ ᱠᱦᱩᱞᱟ ᱠᱮᱫ ᱟ | ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱦᱚᱵᱚᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱱᱚᱟ ᱥᱟᱤᱴ ᱠᱦᱚᱱ ᱷᱚᱞᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱠᱮᱢᱟ | ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱛᱟᱢᱟ ᱫᱦᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱢ | ᱚᱞᱮᱢ ᱟᱫᱞᱮᱨᱮ ᱨᱚᱲᱮᱢ ᱟᱫᱞᱮ ᱫᱦᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱟᱫᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢᱦᱚᱢ ᱟᱫᱚᱜ | ᱡᱚᱛᱚᱠᱚᱜᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱞ | ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱞ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱚᱞᱟᱠᱚ ᱟᱰᱤ ᱟᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱚ |ᱡᱚᱦᱟᱨ |Karunakar Marndi (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱑:᱐᱔, ᱓ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

personal sandbox[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱳᱦᱟᱨ,

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ, ᱥᱮᱱᱲᱵᱚᱠᱥ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱰᱤᱰᱤᱠᱮᱛᱮᱰ ᱞᱤᱧᱸᱠ ᱵᱟᱱᱩᱟᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱦᱟᱤᱨ ᱰᱮᱵᱷᱟᱨᱭᱟ.ᱺRocky 734/sandbox ᱛᱮᱟᱨ ᱠᱮᱟᱟ ...

ᱱᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱟᱨ ᱛᱦᱤᱠ‌ᱟᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟᱟ ᱟᱨ, ᱪᱮᱫ problem ᱦᱟᱡᱩᱟᱟ ᱥᱮ᱾ --Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱐᱐, ᱑᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Gnome-edit-redo.svgRocky 734: ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ problem ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ user page ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ sendbox ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱹᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱢ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱐:᱒᱓, ᱑᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
ᱵᱷᱱᱭᱟᱵᱟᱫ Gnome-edit-redo.svgRamjit Tudu: --Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱓:᱑᱙, ᱑᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱟᱨᱴᱤᱠᱞ ᱚᱠᱟᱞᱠᱟᱴᱮ ᱠᱚ ᱰᱤᱞᱤᱴ ᱟᱟ, ᱟᱯᱱᱟᱨ sandbox ᱨᱮ ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱴᱤᱠᱞ ᱚᱠᱟᱞᱠᱟᱴᱮ ᱠᱚ ᱰᱤᱞᱤᱴ ᱟᱟ, ᱟᱯᱱᱟᱨ sandbox ᱨᱮ ? --Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱑᱕, ᱒᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Gnome-edit-redo.svgRocky 734: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱦᱴᱟ delete ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱚᱸᱰᱮ {{Delete| Reason}} ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾ Reason ᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ delete ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱰᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱨᱮᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱜᱮᱫ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱱᱷᱟᱜ .... --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱘:᱑᱖, ᱒᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱨᱚᱱᱚᱲᱟᱱ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ (Regarding grammatical mistake)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ (heading) ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚᱢᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱠᱟᱨᱚᱱ "ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ-ᱟ ?" ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱢᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱾

ᱟᱥᱟᱹᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱑:᱑᱔, ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Bengali translation required[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟ.ᱣᱰᱤ ᱟ.ᱨᱤ section ᱨᱮ ᱵᱮᱸᱜᱚᱞᱤ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟ.ᱣᱰᱤ ᱟ.ᱨᱤ section ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱦᱤ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱸᱜᱚᱞᱤ ᱠᱦᱚᱱ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱟᱱᱥᱞᱮᱛ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱵᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱱᱟ ---- নদী বন্দৰ হিচাপে গুৱাহাটী আগৰেপৰাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ ৰূপে বিবেচিত হৈ আহিছে।  ᱼᱼRocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱔᱙, ᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱨᱚᱠᱤ ᱵᱟᱵᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ|Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱒:᱓᱒, ᱑᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

Participating TTT2019 (Ramjit Tudu)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤ, ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ TTT2019_Program ᱨᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱹᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟᱹᱧ -ᱺ

 • ᱯᱷᱚᱴᱚ/ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱸᱥ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱹᱹᱹ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱔:᱓᱘, ᱖ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

 1. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ Event ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭ ᱫᱟ᱾ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱐᱔, ᱖ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Support ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱷᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱴᱟ, ᱟ.ᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱪᱮᱫ ᱦᱟ.ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱾ Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱓᱓, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Participating TTT2019 (Fagu Baskey)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤ, ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ TTT2019_Program ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱺ

 • ᱯᱷᱚᱴᱚ/ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱗:᱑᱕, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

 1. Support ᱜᱮ ᱯᱷᱟ.ᱜᱩ ᱵᱟ.ᱵᱩ, ᱥᱟ.ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱾ Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱓᱗, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Support ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ -- Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱒᱖, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 3. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱑᱒, ᱑᱐ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 4. Support ᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱯᱮ TTT ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱯᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱔᱑, ᱑᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Participating TTT2019 (Rocky 734)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤ, ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ TTT2019_Program ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱺ

 • ᱯᱷᱚᱴᱚ/ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱾ --Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱑:᱓᱙, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

 1. Support ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱘:᱑᱖, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱑᱒, ᱑᱐ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 3. Support ᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱯᱮ TTT ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱯᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱔᱒, ᱑᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

Participating TTT2019 (Maina Tudu)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚ ᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ TTT2019_Program ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟ.ᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱺ

 • ᱯᱷᱚᱴᱚ/ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱾ Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱗:᱕᱗, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

 1. Support ᱱᱚᱶᱟv ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ -- Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱘:᱐᱔, ᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Support ᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱑᱒, ᱑᱐ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 3. Support ᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱯᱮ TTT ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱯᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱯᱮ ᱟᱬᱛᱤ ᱦᱟ.ᱴᱤᱧ ᱦᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫ ᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱖:᱑᱒, ᱑᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

TTT2019 ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

TTT2019 ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱟᱥᱮᱧ ᱟᱹᱬᱛᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱫᱼᱟ᱾ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱣ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱞᱮᱵᱷᱮᱞ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱤᱱ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱤᱧᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ᱾ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱩᱞᱩᱡ᱾ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱛᱤᱥ ᱨᱮ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱩᱠᱱᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱩᱰᱟᱹᱨᱚᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾

ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ Wikidata, Wikisource, Wikimania, Wikimedia, Wiki commons, Wikiproject, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱠᱟᱹᱣᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ Wikipedia Tour ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱥᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱟᱠᱷᱟ ᱢᱤᱣᱡᱤᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱦᱤᱨᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱠᱟᱢᱮᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱣᱡᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱳᱯᱤ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱳᱯᱤ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱯᱤ ᱨᱟᱭᱤᱴ ᱵᱟᱝ ᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ Online ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫᱼᱟ, Offline ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮᱧ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ, ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ, Acceptance and Patience ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱨ/ᱯᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱯᱟᱹᱭ ᱪᱮᱯᱮᱫ ᱟᱵᱚᱱ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚᱲᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱼᱼ Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱕᱗, ᱗ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ Gnome-edit-redo.svgMaina Tudu: ᱫᱟᱹᱭ, TTT2019 ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱛᱷᱟᱢ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ, ᱜᱩᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱮᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ, ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨᱹᱹᱹ --ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 ᱑᱗:᱒᱔, ᱗ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱴᱩᱞᱥ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱺ Cite, Short_URL, sandbox[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱥ ᱴᱩᱞᱥ (ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱴᱩᱞᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱺ-

 • Cite (ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ)- ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱟ ᱾
 • Short_URL - URL ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱭ ᱾
 • Sandbox - ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱴᱩᱞᱥ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱯᱮ, ᱥᱟᱶᱛᱮ sandbox ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ "ᱥᱮᱸᱰᱵᱚᱠᱥ" ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱹᱹᱹ ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 ᱑᱔:᱐᱑, ᱒ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱡᱚᱷᱟᱨ Gnome-edit-redo.svgRamjit Tudu:, ᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱷᱟ ᱴᱩᱞ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱤᱸᱜᱨᱟᱡᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟ.ᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱽᱟ ᱾ ᱤᱧᱟᱜ ᱮᱠᱥᱯᱤᱨᱤᱮᱱᱥ ᱨᱮ ᱱᱚᱟ ᱠᱚ ᱴᱩᱢᱟ.ᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱞᱟᱜᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱟᱟ, ᱟᱨ ᱟᱨᱴᱤᱠᱞ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱰᱮᱟᱜᱽᱟ ᱵᱚᱱ ᱾ Cite ᱟᱨ short ᱫᱚ ᱟᱰᱤ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ , ᱟᱨ Sandbox ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱛᱮ ᱤᱸᱜᱨᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣ ᱮᱟᱤᱧ ᱾ --Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱔᱙, ᱓ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱣᱤᱠᱤᱠᱳᱱᱯᱷᱳᱨᱮᱱᱥ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱒᱐᱒᱐ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ , ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱟᱱᱫᱷᱨᱟᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱟᱨ ᱛᱮᱞᱮᱸᱜᱟᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱯᱳᱥᱴᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ , ᱩᱱᱠᱩ ᱒᱐᱒᱐ ᱨᱮ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽᱨᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱱᱯᱷᱚᱨᱮᱱᱥ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱒᱐᱒᱐ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱚᱨᱮᱱᱥ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ, ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ, ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱯᱩᱨᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱱᱯᱷᱚᱨᱮᱱᱥ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱞ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱱᱯᱷᱚᱨᱱᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱥᱟᱶ ᱜᱚᱴᱟᱯᱟᱲᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ , ᱤᱧ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱮᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱮᱠᱞᱟ ᱦᱚᱲᱼᱟ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟ,ᱜᱤᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜ ᱠᱚᱱᱯᱷᱚᱨᱮᱱᱥ ᱵᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱴᱟᱼ ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱹᱛᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱱᱫᱷᱨᱟᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱤᱱ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱤᱫᱤᱭᱟ, ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱑᱘ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱰᱮᱥᱮᱢᱵᱚᱚᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱨᱟᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱟ , ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱨᱟᱱᱴ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱮᱱᱜᱮᱡᱽᱢᱮᱱᱴ ᱥᱚᱨᱵᱷᱮ ᱦᱚᱱᱷᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱼᱟ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱔:᱕᱑, ᱖ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱦᱟᱹᱯᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱨ ᱪᱮᱯᱮᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ --ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 ᱐᱘:᱔᱙, ᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱮᱢᱮᱜ-ᱟ ᱾Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱒᱗, ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 3. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ , ᱴᱷᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟᱯᱟᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱟᱨ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱐:᱔᱓, ᱑᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 4. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟ.ᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟ.ᱨ ᱠᱟᱱᱟ,ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱣᱤᱠᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟ.ᱥᱤᱭᱟ. ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜᱤᱡ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱩᱫᱽ ᱟ.ᱠᱤᱞ, ᱦᱩᱫᱤᱥ-ᱵᱩᱱᱫᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱱᱤᱭᱟ. ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ।Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ)
 5. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟ.ᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟ.ᱨ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱶᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱨᱱᱥ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ-ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ Symbol strong support vote.svg Strong support --ᱵᱤᱡᱮᱱᱫᱨᱟ ᱦᱟᱺᱥᱫᱟ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱑᱖:᱕᱖, ᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 6. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ, ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ --Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱒:᱒᱐, ᱑᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 7. Symbol strong support vote.svg Strong support --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱐᱒, ᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱜᱟᱞᱚᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

I on behalf of Wikimedians of Santali Language User Group translate and summarize the above comments:The major and leading contributors of santali wikipedian have unanimously given strong support to the upcoming WikiConference India 2020 to be hosted by the Wikipedian of Andhrapradesh and Telengana. The santali wikipedian appreciates such initiative by the Wikipedian of Andhrapradesh and Telengana. Santali Wikipedian believs that this event will bring together the all the Indic Wikipedian more closer and create an environment for sharing of knowledge and experience. Thus our community endorses the event wholeheartedly. R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱗:᱐᱐, ᱑᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

᱓᱒ ᱟᱱᱟᱝ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱣᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱴᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ CIS-A2K ᱴᱷᱮᱫ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱒᱓/᱑᱑/᱒᱐᱑᱙ ᱟᱨ ᱒᱔/᱑᱑/᱒᱐᱑᱙ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱦᱟᱜ ᱦᱮᱞᱮᱢᱮᱞ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱣᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱢᱚᱱᱰᱚᱯ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱦᱟᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱴᱚᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱴᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱼᱴᱮᱠ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾

No Item Details Nos Cost (in Indian Rupee ₹) Description
1 Stall Charges 1 700
2 Leaflet 2000 3,000 2000pieces each piece having 4 pages will be printed
3 Food 3 1,000 Lunch, tea & snacks for 2 days for three persons
4 Banners 3 900 per banner 300
5 T-Shirts 3 1,200 3 T-Shirts for three persons
5 Travel 1 700 Bus fare for one person from Bangriposi of Mayurbhanj to Bhubaneswar
Total 7,500

ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭᱛᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲᱚ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱓᱐᱐ ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱑᱐᱐ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱦᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱓᱐ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱞ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱞ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱵᱚᱡᱮᱴ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱫᱽ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱟ ᱨᱤᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱭᱮᱱᱟ ᱾R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱖:᱔᱑, ᱑᱖ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)

ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Symbol strong support vote.svg Strong support --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱐᱒, ᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 2. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ --ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱐᱗, ᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 3. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾ ᱤᱧᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱟᱸᱥ ᱾ --Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱑᱕, ᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)
 4. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱟ.ᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱡᱚᱝᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ,ᱱᱤᱭᱟ. ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱫᱩᱜ-ᱞᱟ.ᱲᱤᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ,ᱟ.ᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱯ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱡ ᱞᱟᱦᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨJoy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ)
 5. Symbol strong support vote.svg Strong support ᱤᱧᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ᱾ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱒᱕, ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱜ ᱤᱧᱟᱜ Adminship ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱧᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱥᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱶ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱟᱥ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱲᱟ, ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱿ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱦᱚᱫᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱾

ᱜᱟᱞᱚᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱰᱢᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ।ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢᱵᱷᱤᱲ ᱜᱮᱭᱟ।ᱟᱸᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱨᱮᱸ ᱦᱚᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱤᱲᱦᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱᱟ। ᱡᱚᱦᱟᱨ Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱕᱘, ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱹᱧ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ᱾ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ🙏 ᱤᱧ ᱜᱮ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱑᱒, ᱒᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Symbol strong support vote.svg Strong supportJoy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱕᱐, ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 2. Symbol strong support vote.svg Strong support Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱕᱗, ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 3. Symbol strong support vote.svg Strong support Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱐᱘, ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 4. Symbol strong support vote.svg Strong support Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱘:᱕᱔, ᱑᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 5. Symbol strong support vote.svg Strong support Durg Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱖:᱒᱕, ᱒᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱫ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ, ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱶᱰᱮᱥᱚᱱᱼᱟ ᱨᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱫᱮᱞ(User Group) ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱚᱞ ᱟᱛᱮᱫ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱪᱟᱞ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱮᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱚᱞ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧ ᱥᱩᱦᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱮ ᱚᱞ ᱢᱟ ᱾ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱢᱟ ᱾ R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱒:᱐᱗, ᱒᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱚᱞ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱢ ᱨᱮ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱒:᱐᱗, ᱒᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

 • ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱒᱐᱐ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
 • ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱑/᱔ ᱵᱷᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱚᱡᱮ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱼᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱜᱟᱞᱚᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱜᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱨᱤᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱹᱟᱭ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱟᱞᱚᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱟᱞᱚᱪ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Santali Wikipedian Community Engagement Survey - For Annual Conference[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Hii friends, inorder to take your opinion on how to process our annual conference and decide what will be the our goal and objectives of the conference find the questionnaire below and give your valuable thought thereon. Requested all the contributors of santali wikipedia are join this form. For any queries all you can text to R Ashwani Banjan Murmu Ramjit Tudu and Manik Soren. The output of the discussion is equally important to streamline the event as well as to avail the Grant from the WMF. ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟᱯᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱯᱮ ᱮᱢᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱠᱷᱟᱱ R Ashwani Banjan Murmu Ramjit Tudu ᱟᱨManik Soren ᱴᱷᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ ᱾ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱥᱟᱶ WMF ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾

1. Are there important topics that your community needs to discuss in person? ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

2. Are there projects that your community needs to work on in-person? For each project you name, please share tasks that are difficult to do online which should be done in-person. * ᱯᱨᱳᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱱᱝᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ?ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱨᱳᱡᱮᱠᱴ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱮᱢ ᱧᱩᱢᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱼᱞᱟᱭᱤᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

3.What is the most important goal, problem, or obstacle you think this community should focus on in the next 12 months?ᱚᱠᱟᱫᱚ ᱡᱷᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱡᱚᱥ, ᱟᱱᱟᱴ ᱟᱨ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱫᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • Translation task should be done at a faster rate, we should compete with other wiki groups those who are having articles numbers close to our one. Target should be 10,000 articles in next year.(Goals)
 • Reach in top 100 wiki among 307 within one year.(Goals)
 • People may be unware that such Language Wikipedia exist so, Promotion is important, we should promote this wikipedia version in many ways to make people aware, like in twitter, Fb. Making our own videos about editing. If possible contacting famous Celebrity in our community to promote this Language Wikipedia via youtube or other ways.(problems with solution)
 • Make a interactive guidelines for learning ol chiki in this Wikipedia.(problem with solutions)
 • Create a embassy for foreigners who want to translate their articles in Santali Language.like https://ja.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%A4%A7%E4%BD%BF%E9%A4%A8- from japanese Wiki embassy (Goals)
 • Making very good user experience, so that if a user don't know his script then he can be guided easily to learn Ol chiki here. He shouldn't feel uncomfortable.(Improvement)
 • Making automatic welcome message bot so that whoever comes visits he will be welcomed with all important link.(Additional)

4. Why is this goal, problem or obstacle most important? ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥ, ᱟᱱᱟᱴ ᱟᱨ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

5. What does your community need to do at an in-person gathering to achieve that goal? * ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱥ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

6. Are there skills that you think are important for you or your community to learn that would help you achieve this goal? * ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱥ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱭᱫᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱢ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

7. What social activities or sessions do you think are important to include at in-person events? ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮᱫ ᱤᱵᱷᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ? Rank among the following[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

a) Project presentations or panel discussions, b) Thematic or birds of a feather (similar) meetups,c) Editathons,d) group tours or social eventsᱹ

8. How would you prioritize the time we spend together at the conference? *ᱥᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱡᱟᱹᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱬᱟᱝᱟ? Rank among the following.[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[Strategic conversations: discussing issues affecting your community that need to be resolved],[Working groups: working on projects that are difficult to plan online],[Capacity building: learning skills that will help your community achieve its goals],[Community building: meeting people, learning about new projects, sharing your talents, and having fun]

Participating TTT2020 (Joy Sagar Murmu)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤ, ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ CIS-A2K/Events/Train the Trainer Program/2020 ᱨᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱹᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟᱹᱧ -ᱺ

 • ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱨᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ
 • ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱜᱩᱴ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱣᱩᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱐:᱕᱖, ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

 1. Symbol strong support vote.svg Strong supportR Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱐:᱕᱙, ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 2. Symbol strong support vote.svg Strong supportDurga Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) , ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 3. Symbol strong support vote.svg Strong support Albetudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱑:᱔᱓, ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 4. Symbol strong support vote.svg Strong support --ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱑᱐, ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 5. Symbol strong support vote.svg Strong support --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱒᱖, ᱒᱙ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 6. Symbol strong support vote.svg Strong support Anuradha sharen
 7. Symbol strong support vote.svg Strong support Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱘:᱔᱐, ᱒᱙ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 8. Symbol strong support vote.svg Strong support Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱑:᱕᱖, ᱒᱙ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 9. Symbol strong support vote.svg Strong support Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱐:᱓᱔, ᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

Participating TTT2020 (Fagu Baskey)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤ, ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ TTT2020_Program ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱺ

 • ᱯᱷᱚᱴᱚ/ᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ
 • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱨᱟ
 • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ

ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱧ ᱢᱩᱠᱨᱩᱲ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ᱾ --Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱑᱔, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

 1. Symbol strong support vote.svg Strong support R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱒᱑, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 2. Symbol strong support vote.svg Strong supportJoy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱓᱐, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 3. Symbol strong support vote.svg Strong supportAlbetudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱓᱙, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 4. Symbol strong support vote.svg Strong support 𝓑𝓲𝓳𝓮𝓷𝓭𝓻𝓪 𝓗𝓪𝓷𝓼𝓭𝓪 𝓟𝓾𝓻𝓾𝓭𝓱𝓾𝓵 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱕᱒, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 5. Symbol strong support vote.svg Strong support Durga Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱔:᱐᱕, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 6. Symbol strong support vote.svg Strong support ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱓᱑, ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 7. Symbol strong support vote.svg Strong support Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱐:᱓᱕, ᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 8. Symbol strong support vote.svg Strong support --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱔:᱑᱖, ᱑᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱥᱟᱱᱟᱢᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ (Universal Code of Conduct)[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱣᱤᱠᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱶᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱢᱚᱭᱤ ᱢᱤᱥᱨᱚ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱚᱨᱥᱟᱞ ᱠᱳᱰ ᱚᱯᱷ ᱠᱚᱱᱰᱚᱠᱴ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱥᱟᱦᱟᱴᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ-ᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱞ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱤᱧ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱨᱳᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱨ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱵᱳᱨᱰ ᱚᱯᱷ ᱴᱨᱚᱥᱴᱤ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟ ᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ , ᱱᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ, ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟᱹ, ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ, ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱜᱚᱴᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ-ᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱴᱨᱚᱥᱴ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫᱽ ᱫᱚᱲ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱩᱴ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱟᱠᱟᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱜᱩᱴ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱭᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱴ ᱨᱤᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ , ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱹᱟᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱧᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱚᱨᱥᱟᱞ ᱠᱳᱰ ᱚᱯᱷᱷ ᱠᱚᱱᱰᱚᱠᱴ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱮᱢ ᱯᱮ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱧ ᱯᱮ , ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ( ᱥᱚᱨᱵᱷᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ) ᱚᱱᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ-ᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱥᱟᱱᱟᱭᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱚᱸ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ cmishra-ctr@wikimedia.org ᱨᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱯᱮ ᱡᱡᱚᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱔:᱓᱘, ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

UCoC ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

UCoC ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ?Shibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱓:᱓᱒, ᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
Gnome-edit-redo.svgShibu Murmu: ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ , ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ UCoC ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱐:᱓᱐, ᱑᱐ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)

ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱩᱧᱟ?[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱩᱧᱟ