Jump to content

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Fagu Baskey

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ


Fagu Baskey
ᱵᱮᱵᱮᱞ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ
sat-N ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
en-N This user has a native understanding of English.
or-N ଏହି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱚ

Hi ! Welcome to my user page. I am Fagu Baskey. I am a Teacher & I am contributing since incubation period of Santali Wikipedia.


Email- baskey3692@gmail.com


ᱡᱚᱦᱟᱨ ! ᱤᱧᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱾ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩ ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱾ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱟᱞ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚᱸᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾


ᱢᱟᱺᱱ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟ
ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ, ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱯᱷᱤᱪᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟᱱ [᱑] ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾


ᱤᱧᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ


Aliva Sahoo

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]