Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱟᱵᱮᱞ- ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱹᱨᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱹᱨᱤᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾