ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

Jump to navigation Jump to search
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
 • *Considerate ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • *Treker ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱒᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -Haryad ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱓᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -Zest ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -akko ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱕᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -chanakyakdas ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱐᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -jem- ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -revi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱑᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -xfi- ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 01miki10 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 08pedro10 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱓᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 0x evelyn x0 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱕᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1233 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1234qwer1234qwer4 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱑᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 123569yuuift ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱖ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱕᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 123957a ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 123sarangi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱕᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 129femtoseconds ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱐᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 143affu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 15Bhima ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱓᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 17jiangz1 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997kB ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱐᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997kB-alt ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱓᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997z ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20041027 tatsu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱒᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2021nammoi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20Infernix04 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20SS00 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱓᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 233xd ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱐᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 23artashes ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 23gagan92 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱒᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 26 Ramadan ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱕᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2804 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱑᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 32X ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱓᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 33felstark ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 3mrogamal ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱒᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 3z0o0o0zi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱓᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 40Nix ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 4shadoww ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱒᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 50-Man ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 79a ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 7BGBGA547 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 7elteven ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱕᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 88 csq ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱒᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 8Epic8 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱖ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱓᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 91i79 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 94rain ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 969 Movement 2 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱙ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱔᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • A ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱑᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • A Simple Human ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱔᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
"https://sat.wikipedia.org/wiki/ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ:ListUsers" ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭ