ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
 • !!asa,njgh ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱑᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • "georgerobertde" ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱑᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • *Considerate ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -Haryad ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱓᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -PhoeniX- ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱑᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -Zest ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -akko ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱕᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -chanakyakdas ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱐᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -jem- ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -revi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱑᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • -xfi- ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 01miki10 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 02ramya95 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱔᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 030-btarling ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱓᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 03Ποσειδεών17 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 0510sat ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱒᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 08pedro10 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱓᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 0ctabit ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 0x evelyn x0 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱕᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 0xDeadbeef ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱓᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1000mm ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱒᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1108-Kiju ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱕᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1233 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1234qwer1234qwer4 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱑᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 123569yuuift ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱖ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱕᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 123957a ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 129femtoseconds ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱐᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 12u ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱑᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 143affu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 15Bhima ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱓᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 16@r ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 17jiangz1 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997kB ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱐᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997kB-alt ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱓᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 1997z ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 19abc ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20041027 tatsu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱒᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2021nammoi ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2023Prahana ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20Infernix04 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 20SS00 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱓᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 233xd ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱐᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 23artashes ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 23gagan92 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱒᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2525rs ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 26 Ramadan ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱕᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2804 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱑᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 28daniel ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱑᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2dk ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱑᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • 2x2leax ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
"https://sat.wikipedia.org/wiki/ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ:ListUsers" ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭ