ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
 • Filhome ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Filipinohere ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱐᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Filipisepic ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Filipm1234 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱐:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Filursiax ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FiniteFieldsOfStars ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fippe ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱕᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FireDragonValo ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱐᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Firespeaker ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱒᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Firestar464 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Firstman2507 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱑᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fish and karate ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fiïkas ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱔᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fjfqc ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱒᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fkvy66 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱒᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FlamingTornado ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱑᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FlatLanguage ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱔᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Flaverius ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱐᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FlightTime ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Flixwito ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Floating Boat ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Flooded with them hundreds ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱙:᱑᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Floofer7010 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱙:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Floremiel romano ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱖ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱕᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Florentyna ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Florin35 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱔᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Flrb ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱔᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fluffernutter ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fluttershy~enwiki ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Flyarrow ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FlyingAce ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱕᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FlyingScotsman72 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱓᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fma12 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱔᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fnds ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱑᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fo Siddhu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱓᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FogueraC ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱒᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Folengo ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱔᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FonkayMunkay97 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱑᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fonn Jacopo ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱑᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Foodgram Bangladesh ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱓᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Forest576 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Forgottenous ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • FormalRS ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱔᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fortune456 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fourteenloving ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱔᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fox ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱘:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Foxy1219 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Foysol3195 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fr33kman ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱙:᱓᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Fralambert ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱒᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)