ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
 • Ovidiusmartialis ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱓᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Owais Al Qarni ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • OwenBlacker ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Oziron ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱕᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Ozric14 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱑᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P K Rapaj ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P. Jenssen ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱔᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P. W. Siebert ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱐᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P.Baski ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P199 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱐:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • P4K1574N ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱒᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PANDY PLYŠOVÉ ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱕᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PANKAJ DEO ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱓᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PAR ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PARBATI HEMBRAM(HANSDAH) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱑᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PBot ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱑᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PCHEMBRAM ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱒᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PDas (WMF) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱑᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PGCX864 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱙ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱒᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PK2 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱑᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PLATEL ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱐᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PMAverageMe ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱓᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PMG ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱒ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • POitor ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PP2014 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱑᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PPelberg (WMF) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱙:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PRAGNYA BEHERA ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱘ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱑᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PShaikh03 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱐:᱑᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PTiwary (WMF) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱑᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pabanmurmu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱖ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pablo (WMF) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pablo5247 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱕᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pablo947WR ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱒ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱕᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PabloRomanH ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pablomartelli ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pacha Tchernof ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱒᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pacostrim ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱐᱕ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paelius ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱔ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱕᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pagan Hembram ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱕:᱕᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pagers ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pagrashtak ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pahunkat ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱙ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PainTheGain ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paine Ellsworth ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paintedstork ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱕ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pajamakreta ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱔᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PakJobs ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱒᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pakistanmia ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pale tu pale tam ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱔᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Palmera Elbahrawy ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱔ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱓:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)