Jump to content

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
 • Patryk. .NowakPN ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱘:᱓᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Patsagorn Y. ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱔᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paty245 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paul Koning ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱐:᱐᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PaulStiebler ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paulfiend ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱓ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paulhembra ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱘:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Paulikatrade ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱐᱘ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pavan (CIS-A2K) ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱘:᱔᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pavan santhosh.s ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱓᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pavanaja ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱙ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱐᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PavelBG ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Payatbundu ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱒᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pbsouthwood ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱒᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peacearth ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱘ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱑᱗ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peak Freak ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱗:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pecyxd ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱓᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pedrinho Neto ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱔᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pedro Eb ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱓:᱒᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pedro.zapatas ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pelagic ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱖ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PelliculUploader ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱕᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pemiliano.sepulvedaf ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Penastal ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱐:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pengrarien ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱐:᱒᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Penguin ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱖ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱙:᱕᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Penna Rigata ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱔:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peoplemoon ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱐᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PepCC ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱘:᱐᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pepd17 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱕ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱖:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PepesaIsHere ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱐᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Perkwunos ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱑ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱒᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Perrocolgado202 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱙ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱓᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Person or Persons Unknown ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱔ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱖:᱑᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Perumalism ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱙ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱕:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peter James ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱓᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peter Moe ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱒:᱒᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peter Ormond ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱔ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱔᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peter in s ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱓:᱒᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PeterViva ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱖ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱓᱑ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Peterleth ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱒ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱑:᱐᱐ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Petro i Vasya ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱔᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PexEric ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱕ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱔:᱕᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Pginer-WMF ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱐ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱑᱔ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PhanAnh123 ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱐᱑:᱐᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Phazd ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱒᱒:᱑᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Phil Boswell ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱑᱐ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱒:᱕᱓ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Phil Bridger ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱒ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱗:᱐᱒ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • PhilKnight ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱙:᱕᱙ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
 • Philip J ᱨᱚᱲ ᱮᱱᱮᱢ (ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱟᱱ ᱖ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱨᱮ ᱑᱑:᱕᱖ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ)
(ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ | ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)