"ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Rocky 734/sandbox/ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱮᱨ/ᱮᱯ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱒᱐᱒᱑" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱟᱥᱮ
→‎Arow OS: ᱱᱟᱥᱮ
ᱱᱟᱥᱮ (→‎Pixel Experience ROM: ᱱᱟᱥᱮ)
ᱱᱟᱥᱮ (→‎Arow OS: ᱱᱟᱥᱮ)
*ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
=== ArowArrow OS ===
ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱺ ᱮᱱᱰᱨᱚᱭᱮᱰ ᱠᱚᱥᱴᱚᱢ ᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
#ᱢᱟᱹᱦᱩᱛ = ᱢᱟᱹᱦᱟᱹᱛ, ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱦᱟᱹᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
#ᱟᱸᱠᱰᱟ = ᱟᱸᱠᱲᱟ
[[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Rocky 734|Rocky 734]] ([[ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:Rocky 734|ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ]]) ᱐᱖:᱔᱙, ᱑᱔ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱑ (UTC)
 
== ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱭᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱯ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱴᱭ ==
ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱥᱴᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱭᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾
᱓,᱐᱐᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ