ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:77.70.116.208

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱢᱮ, ᱡᱚᱲᱟᱣᱟᱱ ᱞᱚᱜᱽ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱢᱮ, or ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮ.