ᱚᱱᱟᱫᱤ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱚᱱᱟᱫᱤ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒, ᱑᱙᱔᱔(1944-07-02)
ᱨᱟᱡᱟᱰᱟᱞᱤ, ᱢᱩᱠᱩᱴᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ, ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ
ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ
ᱧᱩᱢᱱᱟᱢ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ
ᱧᱩᱢᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ "ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ", "ᱫᱷᱮᱫᱽᱨᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ", "ᱠᱟᱹᱦᱤᱥ ᱴᱩᱥᱟᱹ"

ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱬᱦᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟᱫᱤ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱑᱙᱔᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱒ ᱡᱩᱞᱟᱭ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱩᱴᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱟᱡᱟᱰᱟᱞᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱯᱟᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱥᱩᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱥᱚᱟᱨᱚᱥᱣᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱾

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱱᱟᱫᱤ ᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱟᱰᱟᱞᱤ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱑᱙᱖᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱝᱥᱟᱵᱚᱛᱤ ᱰᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟᱫᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱩᱪᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱜᱮᱲᱤᱭᱟᱠᱳᱞᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱙᱖᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱲᱟ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱮ ᱯᱟᱥ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱗᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱢᱩᱦᱩᱞᱤ ᱠᱚᱱᱵᱷᱟᱨᱴᱮᱰ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱠᱛᱮ ᱑᱙᱘᱑-᱘᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱸᱫᱮᱨᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱑᱙᱙᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱟᱯᱩᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱨᱮᱭ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱒᱐᱐᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ, ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱨᱮᱜᱽᱲᱟ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱪᱷᱩᱠ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ 'ᱦᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ', 'ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ', 'ᱛᱮᱛᱨᱮ' ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱭ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱟᱸᱫᱷᱟᱼᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱟᱭᱟᱢ ᱚᱱᱚᱞ ᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱾

ᱚᱞ ᱯᱚᱛᱚᱵ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

• "ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ" (ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ) - ᱑᱙᱘᱙

• "ᱫᱷᱮᱫᱽᱨᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ" (ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱸ) - ᱑᱙᱙᱒

• "ᱠᱟᱹᱦᱤᱥ ᱴᱩᱥᱟᱹ" (ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟ) - ᱑᱙᱙᱔

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]