Jump to content

ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ
Middle finger
ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱮ
ArteryProper palmar digital arteries,
dorsal digital arteries
ᱥᱤᱨPalmar digital veins, dorsal digital veins
NerveDorsal digital nerves of radial nerve, proper palmar digital nerves of median nerve
ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱤᱫ
ᱞᱟᱛᱤᱱDigitus III manus, digitus medius manus, digitus tertius manus
ᱴᱤᱮA01.1.00.055
ᱮᱯᱷᱮᱢᱮ24947
Anatomical terminology

ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱟᱨ ᱢᱩᱸᱫᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ/ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ - ᱟ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱰᱤᱡᱤᱴᱥ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ - ᱟ ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱬᱮᱥ (ᱮᱱᱟᱴᱳᱢᱤ) ᱨᱮ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ, ᱰᱤᱡᱤᱴᱥ ᱢᱮᱰᱤᱭᱚᱥ, ᱴᱤᱡᱤᱴᱥ ᱴᱚᱨᱴᱤᱭᱚᱥ ᱥᱮ ᱰᱤᱡᱤᱴᱥ III ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱪᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ, ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱛᱟᱨ ( ᱥᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶ,[᱑] ᱥᱮ ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱠᱤᱝᱰᱳᱢ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱥᱟᱶ ) ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱥᱟᱞᱴ ᱟᱨ ᱠᱩᱴᱩ ᱤᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱨᱩᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ - ᱟ (ᱨᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱥ ᱪᱮᱬᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ) (ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱡᱟᱭ ᱥᱮ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱭ) ᱾

ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱲᱠᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Jason Joseph, Rick Joseph (2007). 101 Ways to Flip the Bird. Broadway Books. ISBN 0-7679-2681-1.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]