ᱛᱷᱚᱠ:ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱰᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱰᱩ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Cat main ᱪᱷᱟᱸᱪ:Catdiffuse ᱪᱷᱟᱸᱪ:Commons cat

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱛᱟᱢᱤᱞᱱᱟᱰᱩ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾