ᱛᱷᱚᱠ:ᱠᱚᱞᱮᱡ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱽᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱠᱚᱞᱮᱡ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾